ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jerry-built

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jerry-built-, *jerry-built*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jerry-built[SL] สะเพร่า, See also: ประมาท, ไม่ระวัง, ลวกๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jerry-builtSome lawn equipment is loaded into the jerry-built cart.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jerry-built    (j) ʤˈɛrɪ-bɪlt (jh e1 r i - b i l t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豆腐渣工程[dòu fu zhā gōng chéng, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙ ㄓㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] jerry-built building project; lit. built on soya bean dregs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jerry-built
      adj 1: of inferior workmanship and materials; "mean little
             jerry-built houses" [syn: {jerry-built}, {shoddy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top