ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jerkily

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jerkily-, *jerkily*, jerky
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jerkily[ADV] อย่างกระตุก, Ant. smoothly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกุกตะกัก[ADV] jerkily, See also: evenly, Syn. ติดๆ ขัดๆ, กุกกัก, กุกๆ กักๆ, Ant. สะดวก, เรียบ, คล่อง, Example: เครื่องยนต์เดินตะกุกตะกัก เพราะมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปีแล้ว, Thai definition: ไม่สะดวก, ไม่ราบรื่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jerkily    (a) ʤˈɜːʴkɪliː (jh @@1 k i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎくぎく[, gikugiku] (adv,adv-to,vs) jerkily [Add to Longdo]
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jerkily
   adv 1: with spasms; "the mouth was slightly open, and jerked
       violently and spasmodically at one corner" [syn:
       {spasmodically}, {jerkily}]
   2: with jerking motions; "She rose stiffly, jerkily from the
     window seat"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top