ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jerk off

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jerk off-, *jerk off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jerk off[PHRV] สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสำหรับผู้ชาย (คำต้องห้าม), See also: เป็นสุขที่ได้สัมผัสอวัยวะเพศของตนเอง, Syn. play with, pull at, toss off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walk out the door, get in the car, go home, jerk off, and that's all you gonna do.เดินออกจากประตูที่ได้รับในรถกลับบ้านเหวี่ยงออกไปและนั่นคือทั้งหมดที่คุณจะทำ Pulp Fiction (1994)
Do you jerk off a lot?นายชักว่าวบ่อยไหม? Wild Reeds (1994)
Let's jerk off.ชักว่าวกัน Wild Reeds (1994)
Morgan, why don't you jerk off in your own fuckin' house. That's fuckin' filthy.นี่ใจคอแกจะคิดไม่กลับบ้านกลับช่อง มั่งเรอะ อยู่ก็สกปรกมากเลย Good Will Hunting (1997)
You know, if you're gonna jerk off, why don't you just do it at home with a moist towel?นี่ ถ้าพูดจาเพ้อเจ้อกลับไปบ้านซะเถอะไป๊ Good Will Hunting (1997)
He's a jerk off, and a model.ห่วยแตกสิ้นดี แล้วก็เป็นนายแบบด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
"so I can jerk off..."แล้วก็ช่วยตัวเอง" American Beauty (1999)
I was white, and you were about to jerk off in the shower.ฉันเป็นคนขาว และคุณ ก็กำลังจะไปต่อในห้องน้ำ Crash (2004)
GIRL: Beat it, jerk off.ชนซะ คนเห่ยออกไป American Pie Presents: Band Camp (2005)
I can't even jerk off.พูดไรอ้ำๆอึ้งๆอยู่ได้ No Regret (2006)
Jerk off.เร็วฃี่.. Crows Zero (2007)
But I think I'll pass, Jerk off.แต่ฉันคืดว่าฉันขอฝ่านดีกว่า ไอ้บัดซบ Live Free or Die Hard (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [Add to Longdo]
マスをかく[, masu wokaku] (exp,v5k) (col) to jerk off; to masturbate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jerk off
   v 1: get sexual gratification through self-stimulation [syn:
      {masturbate}, {wank}, {fuck off}, {she-bop}, {jack off},
      {jerk off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top