ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeremiad

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeremiad-, *jeremiad*, jeremia
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeremiad[N] การคร่ำครวญที่ยาวนาน, See also: การโอดครวญ, Syn. lamentation, complaint., Ant. rejoicing, exultation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jeremiad(เจอระไม'แอด) n. ความเศร้าหมอง,การโอดครวญ,ความโทมนัส, Syn. lamentation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wrote a self-defeating Jeremiad about his employer, the U.N. back in 2010.เขียนหนังสือเรื่องการทำลายตัวเอง ขององค์การสหประชาชาติ ในปี 2010 World War Z (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeremiad    (n) ʤˌɛrɪmˈaɪæd (jh e2 r i m ai1 a d)
jeremiads    (n) ʤˌɛrɪmˈaɪædz (jh e2 r i m ai1 a d z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jeremiad
      n 1: a long and mournful complaint; "a jeremiad against any form
           of government"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top