ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeopardy

JH EH1 P ER0 D IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeopardy-, *jeopardy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeopardy[N] การเสี่ยงอันตราย, See also: ภัยอันตราย, Syn. hazard, peril, risk, Ant. security, safety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย,ภัย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is the mission in jeopardy?การทำเช่นนี้ เป็นภารกิจตกอยู่ ในอันตรายหรือไม่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yes, we're in jeopardy.ใช่เรากำลังตกอยู่ในอันตราย 2010: The Year We Make Contact (1984)
We're talking about a man's life here, you son of a bitch, and the lives of others he might put in jeopardy.เรากำลังพูดถึงชีวิตคนนะ ไอ้สารเลว ชีวิตคนอื่นต้องเสี่ยงไปด้วย Day of the Dead (1985)
Freedom of thepress is now in jeopardy!อิสรภาพแห่งการถูกกดดัน ตอนนี้เป็นอันตราย! Akira (1988)
Because of you the security of this entire universe is in jeopardy!เพราะนายต้องปกป้อง ทางเข้าจักรวาลซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย! Toy Story (1995)
I don't know! "Wings, Jeopardy!" "Mad About You," infomercials.ไม่รู้สิ เอาละครน้ำเน่าอะไรก็ได้มาคั่น Woman on Top (2000)
All she does is eat ding dongs and watch jeopardy!ป้าเขาทำได้แค่นั่งกินกับเฝ้าดู The Fog (2005)
And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result.สายพันธุ์ปลาทั้งหมดที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับแนวปะการัง พลอยตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วย An Inconvenient Truth (2006)
You've put my job in jeopardyเธอทำให้งานของฉันอยู่ในอันตราย Bobby Z (2007)
I just don't know who's out there and I don't want you to be in any more jeopardy than you have to be, alrightฉันแค่ไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างนอกนั่น แล้วฉันก็ไม่ต้องการ ให้นายอยู่ในอันตราย มากกว่านี้แล้ว เข้าใจนะ Bobby Z (2007)
I'm not scared of jeopardyผมไม่กลัวอันตราย Bobby Z (2007)
What I need to find right now is a target to present to Miguel with a high degree of difficulty and jeopardy.สิ่งที่ผมต้องหาตอนนี้คือเป้าที่จะมอบให้ มิเกลพร้อมความยากและความเสี่ยงสูง Sí se puede (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JEOPARDY    JH EH1 P ER0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeopardy    (n) ʤˈɛpədiː (jh e1 p @ d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr {f} | Gefahren {pl}jeopardy | jeopardies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一事不再理[いちじふさいり, ichijifusairi] (n) double jeopardy (legal term) [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeopardy
   n 1: a source of danger; a possibility of incurring loss or
      misfortune; "drinking alcohol is a health hazard" [syn:
      {hazard}, {jeopardy}, {peril}, {risk}, {endangerment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top