ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jenny

JH EH1 N IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jenny-, *jenny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jenny[N] ลาตัวเมีย, Syn. female donkey

English-Thai: Nontri Dictionary
jenny(n) เครื่องปั่นฝ้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jenny...เจนนี่ The Deaths of Ian Stone (2007)
Jenny.-เจนนี่ The Dark Night (2008)
Hey, Jenny.เฮ้, เจนนี่ How to Succeed in Bassness (2009)
jenny.เจนนี่ The Unblairable Lightness of Being (2010)
You can call me Jenny.คุณสามารถเรียกฉัน เจนนี่ I Spit on Your Grave (1978)
Hi, Jenny. Do you live here alone?สวัสดี เจนนี่ คุณอยู่ที่นี่คนเดียว I Spit on Your Grave (1978)
I sat up with Heidi. Did Jenny even get home?- ฉันอยู่กับไฮดี้ เจนนี่กลับบ้านไหม Punchline (1988)
Where's Jenny?- เจนนี่ไปไหน Punchline (1988)
And Jenny with her "Round John Virgin." Oh, God, no!เจนนี่กับ"จอห์น เวอร์จิ้นตัวกลม" Punchline (1988)
Jenny Harrison's family's got one.ที่บ้านเจ็นนี่ แฮริสันมีตัวนึง Bicentennial Man (1999)
What are you reading, the Jenny Craig newsletter?สิ่งที่คุณอ่านจดหมายข่าวของเจนนี่เครก? Showtime (2002)
Hey, Jenny.เจนนี ไงพวก The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jennyHaving studied Japanese, Jenny had no trouble in Japan.
jennyIf you hear from Jenny, could you tell her I would like to see her?
jennyJenny could not ignore her parents' desire for her safety.
jennyJenny thanked me for the gift.
jennyWhat do you want for Christmas, jenny?

CMU English Pronouncing Dictionary
JENNY    JH EH1 N IY0
JENNY'S    JH EH1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jenny    (n) ʤˈɛniː (jh e1 n ii)
jenny    (n) ʤˈɛniː (jh e1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郎平[Láng Píng, ㄌㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, ] Jenny Lang Ping (1960-), Chinese volleyball player, coach of USA women's national team since 2005, #26,441 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jenny
   n 1: United States architect who designed the first skyscraper
      in which a metal skeleton was used (1832-1907) [syn:
      {Jenny}, {William Le Baron Jenny}]
   2: female donkey [syn: {jennet}, {jenny}, {jenny ass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top