ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jennet

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jennet-, *jennet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jennet[N] ม้าสเปนตัวเล็กๆ, Syn. small horse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jennet(เจน'นิท) n. ม้าสเปนตัวเล็ก ๆ ,ลาตัวเมีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
JENNET:อลิซที่รัก The Woman in Black (2012)
Jennet.เจนเน็ต The Woman in Black (2012)
If we can reunite Jennet Humfrye with her son, perhaps she'll finally be at peace.เราต้องทำให้เจนเน็ต กับลูกของเธอได้เจอกันซักทีไงล่ะ บางที ในที่สุดเธอจะไปสู่สุขติ The Woman in Black (2012)
JENNET: I will never forgive you for letting my boy die.ฉันจะไม่มีวันยกโทษให้เธอ ที่ปล่อยให้ลูกของฉันตาย The Woman in Black (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
JENNETT    JH EH1 N IH0 T
JENNETTE    ZH IH0 N EH1 T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jennet
      n 1: female donkey [syn: {jennet}, {jenny}, {jenny ass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top