ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jellyfish

JH EH1 L IY0 F IH2 SH   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jellyfish-, *jellyfish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jellyfish[N] แมงกะพรุน, See also: กะพรุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ

English-Thai: Nontri Dictionary
jellyfish(n) แมงกะพรุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jellyfishแมงกะพรุน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jellyfish sting. Ow, it hurts, it hurts, it hurts.ฉันโดนแมงกระพรุน โอ๊ย มันเจ็บๆๆ The One with the Jellyfish (1997)
Damn the jellyfish.โอยเจ็บ ไอ้แมงกระพรุนบ้า The One with the Jellyfish (1997)
Damn all the jellyfish.ไอ้พวกแมงกระพรุนบ้าเอ๊ย The One with the Jellyfish (1997)
- Monica got stung by a jellyfish.- โมนิก้า โดนแมงกะพรุนน่ะสิ The One with the Jellyfish (1997)
On the Discovery Channel. Yeah, about jellyfish and how if you...ทางช่องดิสคัฟเวอรี่จริงๆใช่ เกี่ยวกับแมงกระพรุนแล้ววีธีแก้ The One with the Jellyfish (1997)
That's a... a jellyfish.นี่คือ เอ่อ แมงกะพรุน Rushmore (1998)
As I swim through the water, bubbles burst from me, wobbling like little jellyfish as they rise.ไม่รู้ซิ แล้วไงล่ะ. โอเคงั้น ถ้าเกิดทำสิ่งที่จะเข้าอณาจักรได้ ก็คือการโหนเชือกมนตรานี้. เชือกมนตราเหรอ. Bridge to Terabithia (2007)
jellyfish, they say that the vemin is frequently lethal.พวกนั้นว่าพิษมัน อันตรายถึงตาย Loyal and True (2008)
Skyscrapers, no tsunamis, no jellyfish.ตึกสูงระฟ้า ไม่มีสึนามิ ไม่มีแมงกะพรุน Pilot (2010)
♪ when you move like a jellyfish, rhythm is nothing ♪#ดุจดั่งแมงกะพรุน ท่วงทำนองก็ไร้ความหมาย# A Night of Neglect (2011)
Okay, what about Project Jellyfish?โอเค แล้วเรื่องโปรเจ็คเจลลี่ฟิชล่ะ Concentrate and Ask Again (2011)
Jellyfish are one of few creatures without any bones.ปลาเจลลี่ฟิชเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิด ที่ไม่มีกระดูก Concentrate and Ask Again (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jellyfishThere are jellyfish out there today, so watch out.
jellyfishThere are lots of jellyfish in the ocean in September.
jellyfishThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงกะพรุน[N] jellyfish, Syn. กะพรุน, Example: แมงกะพรุนเป็นสัตว์อยู่ในทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุ้น ด้านบนเป็นวงโค้งคล้ายร่ม ด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะทำหน้าที่กินและย่อยอาหาร มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงกะพรุน[n.] (maēngkaphrun) EN: jellyfish   FR: méduse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JELLYFISH    JH EH1 L IY0 F IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jellyfish    (n) ʤˈɛlɪfɪʃ (jh e1 l i f i sh)
jellyfishes    (n) ʤˈɛlɪfɪʃɪz (jh e1 l i f i sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水母[shuǐ mǔ, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄨˇ, ] jellyfish, #24,439 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] jellyfish, #46,317 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qualle {f} [zool.] | Quallen {pl}jellyfish | jellyfishes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
越前水母[えちぜんくらげ, echizenkurage] (n) (uk) Nomura's jellyfish (Nemopilema nomurai) [Add to Longdo]
海月;水母[くらげ(gikun);すいぼ(水母);クラゲ, kurage (gikun); suibo ( kurage ); kurage] (n) (1) (uk) jellyfish; (2) (くらげ, クラゲ only) medusa [Add to Longdo]
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
櫛水母[くしくらげ;クシクラゲ, kushikurage ; kushikurage] (n) (uk) (See 有櫛動物) comb jelly (any jellyfish-like animal of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
紅海月[べにくらげ;ベニクラゲ, benikurage ; benikurage] (n) (uk) immortal jellyfish (Turritopsis nutricula) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jellyfish
   n 1: large siphonophore having a bladderlike float and stinging
      tentacles [syn: {Portuguese man-of-war}, {man-of-war},
      {jellyfish}]
   2: any of numerous usually marine and free-swimming
     coelenterates that constitute the sexually reproductive forms
     of hydrozoans and scyphozoans

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top