ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jekyll and hyde

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jekyll and hyde-, *jekyll and hyde*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jekyll and Hyde[IDM] คนที่มีลักษณะเป็นได้ทั้งดีและร้ายในคนเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jekyll and hyde(จี'คัล,เจค'คัล) n. บุคคลผู้มี2บทบาท (ดีและเลว) ,ผู้มีบุคลิกภาพ สองแบบ (ดีและเลว)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The deeper the addiction, the more extreme the rift, like, uh, Jekyll and Hyde.ยิ่งเสพติดมากเท่าไร ยิ่งมี แตกต่างสุดขั้วไปเท่านั้น เหมือนเออ 'เจคิล' และ 'ไฮด์' Dream Logic (2009)
That Jekyll and Hyde feeling.เหมือนกับพวกหลบๆ ซ่อนๆ จิตหลอนๆ ไง Miss Mystic Falls (2010)
Robert Louis Stevenson, Jekyll and Hyde.โรเบริต์ หลุยส์ สตีเวนซั่น เจคลี แอนด์ ไฮด์ X-Men: First Class (2011)
Jekyll and Hyde on Broadway?แจคเคิลแอนไฮด์ออนบลอดเวย์? Piranha 3DD (2012)
This guy's like Jekyll and Hyde.ผู้ชายคนนี้เหมือน แจ็ดเกิลกับไฮด์ The Silencer (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジキルとハイド[, jikiru to haido] (n) Jekyll and Hyde [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jekyll and Hyde
      n 1: someone with two personalities - one good and one evil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top