ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jejune

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jejune-, *jejune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jejune[ADJ] น่าเบื่อ, See also: , Syn. boring, dull, Ant. interesting
jejune[ADJ] ไร้มารยา, See also: ไร้เดียงสา, Syn. naive, very simple, Ant. sophisticated, wise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a jejune way, at best.ถนนนั้น ก็ถือว่ามันน่าสนใจ.. ที่สุด Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīwitchiwā) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jejune    (j) ʤˈɪʤˈuːn (jh i1 jh uu1 n)
jejunely    (a) ʤˈɪʤˈuːnliː (jh i1 jh uu1 n l ii)
jejuneness    (n) ʤˈɪʤˈuːn-nəs (jh i1 jh uu1 n - n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jejune
   adj 1: lacking in nutritive value; "the jejune diets of the very
       poor" [syn: {insubstantial}, {jejune}]
   2: displaying or suggesting a lack of maturity; "adolescent
     insecurity"; "jejune responses to our problems"; "their
     behavior was juvenile"; "puerile jokes" [syn: {adolescent},
     {jejune}, {juvenile}, {puerile}]
   3: lacking interest or significance or impact; "an insipid
     personality"; "jejune novel" [syn: {insipid}, {jejune}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top