ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jehovah

JH AH0 HH OW1 V AH0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jehovah-, *jehovah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jehovah[N] พระยะโฮวาห์ (ในคัมภีร์ไบเบิลเก่า), See also: พระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jehovah(จิโฮ'วะ) n. พระเจ้า., See also: Jehovic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
Jehovah(n) พระยะโฮวา,พระเจ้าของพวกยิว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Read about Jehovah's Witnesses?อ่านเกี่ยวกับผู้รู้เห็นของพระยะโฮวาห์ Airplane! (1980)
Jehovah.ยะโฮวา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But in the Latin alphabet, Jehovah begins with an "I."ในอักษรภาษาลาติน, ยะโฮวา เริ่มด้วย "I." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
In Latin, Jehovah starts with an "I."ในภาษาลาติน, ยะโฮวา เริ่มด้วย "I." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You got us out in the hall like a Jehovah's Witness.คุณมีเราออกมาในห้องโถงเหมือนพระเจ้าเป็นพยาน Showtime (2002)
They could be a Jehovah's witness for two a homosexual for three a communist for six or a Jew for eight.สาวกนิกาย Jehovah's witness คือหมายเลข 2 โฮโมเซกชวลคือหมายเลข 3 คอมมิวนิสต์คือหมายเลข 6 หรือยิวคือหมายเลข 8 The Corporation (2003)
Man, they're like Jehovah's witnesses. They don't give up.พวกเอ้ย ตำรวจยังกะพยานพระยะโฮวาห์ พวกเขาไม่มีทางไปไหนหรอก Bit by a Dead Bee (2009)
Let's just stay away from jehovah's witnessesต่อไปก็อยู่ให้ห่าง จากพวกพยานของพระยะโฮวาห์ก็แล้วกัน The End (2009)
- Jehovah's witness.- พยานพระยะโฮวา Comparative Religion (2009)
- Jehovah's witnesses are a type of christian, right, troy?พยานพระยะโฮวาก็เป็นกลุ่มเดียวกับคริสเตียนใช่รึเปล่า ทรอย? Comparative Religion (2009)
- You would never catch a jehovah's witnessยิววี่? Comparative Religion (2009)
- "about Jehovah.-"เรื่อง พระยะโฮวาห์ Precious (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
JEHOVAH    JH AH0 HH OW1 V AH0
JEHOVAH'S    JH AH0 HH OW1 V AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jehovah    (n) ʤˈɪhˈouvə (jh i1 h ou1 v @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耶和华[Yē hé huá, ㄧㄝ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] Jehovah (biblical name for God, Hebrew: YHWH); compare Yahweh 雅威[Ya3 wei1] and God 上帝[Shang4 di4], #40,353 [Add to Longdo]
耶和华见证人[Yē hé huá Jiàn zhèng rén, ㄧㄝ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] Jehovah's Witnesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エホバ[, ehoba] (n) (See ヤハウェ) Jehovah [Add to Longdo]
エホバの証人[エホバのしょうにん, ehoba noshounin] (n) Jehovah's Witnesses [Add to Longdo]
ヤハウェ;ヤーウェ;ヤーヴェ[, yahaue ; ya-ue ; ya-ve] (n) (See エホバ) Yahweh; Yahveh; Jehovah [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jehovah
   n 1: a name for the God of the Old Testament as transliterated
      from the Hebrew consonants YHVH [syn: {Yahweh}, {YHWH},
      {Yahwe}, {Yahveh}, {YHVH}, {Yahve}, {Wahvey}, {Jahvey},
      {Jahweh}, {Jehovah}, {JHVH}]
   2: terms referring to the Judeo-Christian God [syn: {Godhead},
     {Lord}, {Creator}, {Maker}, {Divine}, {God Almighty},
     {Almighty}, {Jehovah}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top