ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jee

JH IY1   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jee-, *jee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeep[N] รถจี๊ป, See also: รถทหารขนาดเล็ก
jeer[N] คำเย้ยหยัน, See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม, Syn. derision, taunt, gibe, Ant. praise, laudation
jeer[VI] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
jeer at[PHRV] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน, Syn. laught at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jee(จี) interj.,vi.,vt. =gee (ดู)
jeep(จีพ) n. รถจิ๊ป,รถทหารขนาดเล็ก
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
ajee(อะจี) adj. เบี้ยว, ไม่ตรง = agee
heebie-jeebies(ฮี'บีจี'บซี) n. จิตใจหงุดหงิด

English-Thai: Nontri Dictionary
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jeep automobileรถจี๊ป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeeHe drove over a land mine and his jeep blew up.
jeeHe recently traded in his jeep for a new Mercedes.
jeeHis classmates' jeers reduced him to tears.
jeeJeez, what're you up to?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยัน[V] jeer, See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe, Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน, Example: เพื่อนบางคนมีสีหน้าแววตาที่แฝงเร้นด้วยความหวาดระแวงและหยันในตัวผมอีกด้วย
รถจิ๊ป[N] jeep, Example: เขาพารถจิ๊ปมาวนหา โดยมีเพื่อนนั่งมาด้วย, Count unit: คัน, Notes: (อังกฤษ)
การเย้ยหยัน[N] jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง
จี๊ป[N] jeep, Syn. รถจี๊ป, จิ๊บ, Example: นายอำเภอสั่งให้เอาจี๊ปเล็กเข้าหมู่บ้านสองคัน, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อรถยนต์ที่ใช้ในทางทุรกันดาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
รถจิ๊ป[n. exp.] (rot jip) EN: jeep   FR: jeep [m]
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule   FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule   FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride   FR: ridiculiser ; bafouer
เยาะเย้ยถากถาง[v. exp.] (yǿyoēi thākthāng) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at   

CMU English Pronouncing Dictionary
JEE    JH IY1
JEES    JH IY1 Z
JEEZ    JH IY1 Z
JEER    JH IH1 R
JEEP    JH IY1 P
JEEPS    JH IY1 P S
JEEZE    JH IY1 Z
JEERS    JH IY1 R Z
JEEVES    JH IY1 V Z
JEERED    JH IH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeep    (n) ʤˈiːp (jh ii1 p)
jeer    (v) ʤˈɪəʳr (jh i@1 r)
jeeps    (n) ʤˈiːps (jh ii1 p s)
jeers    (v) ʤˈɪəʳz (jh i@1 z)
jeered    (v) ʤˈɪəʳd (jh i@1 d)
jeering    (v) ʤˈɪəʳrɪŋ (jh i@1 r i ng)
jeeringly    (a) ʤˈɪəʳrɪŋliː (jh i@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory), #9,600 [Add to Longdo]
吉普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, / ] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA, #23,287 [Add to Longdo]
吉普[Jí pǔ, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ, ] Jeep, #31,984 [Add to Longdo]
截拳道[jié quán dào, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˋ, ] Jeet Kun Do or Way of the Intercepting Fist, a fusion of eastern and western martial arts led by Bruce Lee 李小龍|李小龙 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジープ[, ji-pu] (n) jeep; (P) [Add to Longdo]
ジープニー[, ji-puni-] (n) jeepney [Add to Longdo]
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
槍(P);鎗;鑓[やり, yari] (n) (1) (abbr) spear; lance; (2) javelin; (3) (See 香車) lance (shogi piece); (4) (arch) jeering; (P) [Add to Longdo]
罵声[ばせい, basei] (n) boos; jeers [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
野次;弥次[やじ, yaji] (n) hooting; jeering; heckling [Add to Longdo]
野次る;弥次る[やじる, yajiru] (v5r,vt) to jeer (at); to hoot; to boo; to catcall; to heckle [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top