ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jealousy

JH EH1 L AH0 S IY0   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jealousy-, *jealousy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jealousy[N] ความขี้หึง, See also: ความหึงหวง
jealousy[N] ความริษยา, See also: ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน, Syn. envy, covetousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust,envy,misgiving

English-Thai: Nontri Dictionary
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jealousyความอิจฉา, การอิจฉาริษยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jealousy.ความริษยา Basic Instinct (1992)
Jealousy can make us do crazy things.ความริษยาทำให้เราทำเรื่องบ้าๆได้ Basic Instinct (1992)
It arouses too much jealousy, too much anger.มันกระตุ้นความอิจฉาริษยา กระตุ้นความโกรธแค้น Bicentennial Man (1999)
Madison, I think somebody's got a green monster on their back called Mr. Jealousy.แมดดิสัน ฉันคิดว่ามีใครบางคนกำลังตาเขียว เหมือนสัตว์ประหลาด เขาเรียกว่าอะไรนะ คนอิจฉา A Cinderella Story (2004)
!" Money, love and jealousy!"love and jealousy!" Raise Your Voice (2004)
- Jealousy.-ความอิจฉาไงล่ะ Pride & Prejudice (2005)
Jealousy does not become you, my friend.สุมพวกเพอร์เชินให้สูง ข้ายังคิดถึงผู้มาเยือนอยู่... ... เราเข้าสู่หนึ่งราตรีที่น่ากลัว 300 (2006)
- Jealousy, mostly.- อิจฉา ซะส่วนใหญ่ Ice Age: The Meltdown (2006)
Sorry. Just expressing my jealousy.ขอโทษ มันก็แค่ผมรู้สึกอิจฉาน่ะ Almost Love (2006)
I have a feeling that the childish things he's doing are acts of jealousy, and in some small way, it's kind of nice to know he cares for a change.ดูเด็กจังเลยนะ ที่ใช้คำพูดแบบนั้น ยังกับว่าอิจฉาผมแน่ะ แต่อย่างว่า ช่างมันเถอะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Isn't jealousy awful?ความอิจฉาริษยาน่ะ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
This is why you sent them after me? Jealousy?เราสามารถหยุดมันได้ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jealousyHer success made her the target of jealousy.
jealousyHis action was animated by jealousy.
jealousyHis jealousy began to raise its head again.
jealousyI can't stand her jealousy.
jealousyI was beside myself with jealousy when my youngest sister rose in the world.
jealousyJealousy embellishes a page of the epic.
jealousyJealousy in a relationship is often brought about by a lack of trust.
jealousyJealousy is an enemy to friendship.
jealousyJealousy made him do that.
jealousyJealousy was the motive for the murder.
jealousyShe burned with jealousy.
jealousyShe is torn by jealousy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวง[N] jealousy, Example: เราทุกคนมีความหวงในสิ่งของของตนเองทั้งสิ้น, Thai definition: การสงวนไว้, การกันไว้, การไม่อยากให้
ความหวงแหน[N] jealousy, Example: เด็กผู้ชายจะมีความรักและความหวงแหนแม่มากกว่าเด็กผู้หญิง, Thai definition: การถนอมไว้ไม่อยากให้ผู้อื่น กันไว้สำหรับตนเอง
ความหึงหวง[N] jealousy, See also: envy, Example: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา, Thai definition: การหวงแหนทางประเวณี
ความอิจฉา[N] jealousy, See also: envy, Syn. ความริษยา, Example: คนที่มีความอิจฉาในคนอื่นมักจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือตัวเอง, Thai definition: การที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตน
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความริษยา[N] envy, See also: jealousy, covetousness, grudge, Syn. ความอิจฉา, ความอิจฉาริษยา, Example: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง, Thai definition: ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้หึง[adj.] (khīheung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious   FR: jaloux
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: speak with jealousy   
ความอิจฉา[n.] (khwām itchā) EN: jealousy ; envy   FR: jalousie [f] ; envie [f]
ริษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will   FR: jalousie [f] ; envie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JEALOUSY    JH EH1 L AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jealousy    (n) ʤˈɛləsiː (jh e1 l @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] jealousy; be jealous of, #21,380 [Add to Longdo]
疑忌[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, ] jealousy; suspicious and jealous, #105,381 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eifersucht {f}; Neid {m}; Missgunst {f} (auf)jealousy (of) [Add to Longdo]
Futterneid {m}jealousy about food [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
ジェラシー[, jierashi-] (n) jealousy; (P) [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
欣羨[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy [Add to Longdo]
嫉視[しっし, shisshi] (n) (1) jealousy; (vs) (2) to be jealous [Add to Longdo]
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
嫉妬[しっと, shitto] (n,vs) jealousy; envy; (P) [Add to Longdo]
嫉妬の炎[しっとのほのお, shittonohonoo] (n) flames of jealousy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jealousy
   n 1: a feeling of jealous envy (especially of a rival) [syn:
      {jealousy}, {green-eyed monster}]
   2: zealous vigilance; "cherish their official political freedom
     with fierce jealousy"-Paul Blanshard

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top