ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jealously

JH EH1 L AH0 S L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jealously-, *jealously*, jealous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jealously[ADV] อย่างระแวดระวัง, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. suspiciously, vigilantly, Ant. trustingly
jealously[ADV] อย่างอิจฉา, See also: อย่างริษยา, Syn. enviously, covetously, Ant. serenely

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิจฉาตาร้อน[ADV] enviously, See also: jealously, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: ปรางมองดูครอบครัวนั้นอย่างอิจฉาตาร้อนที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา, Thai definition: มีความอิจฉา, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวงแหน[adj.] (hūanghaēn) EN: jealously guarded   
อิจฉาตาร้อน[adv.] (itchā tā røn) EN: enviously ; jealously   FR: par envie ; par jalousie

CMU English Pronouncing Dictionary
JEALOUSLY    JH EH1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jealously    (a) ʤˈɛləsliː (jh e1 l @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jealously
      adv 1: with jealousy; "he guarded his privacy jealously"
      2: with jealousy; in an envious manner; "he looked at his
         friend's new car jealously" [syn: {enviously}, {covetously},
         {jealously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top