ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jazz

JH AE1 Z   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jazz-, *jazz*
English-Thai: Longdo Dictionary
jazz(vt slang) ทำให้ตื่นเต้น, S. To give great pleasure to, excite,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jazz[N] แจ๊ส, See also: ดนตรีแจ็ส
jazzy[ADJ] ที่มีลักษณะดนตรีแบบแจ๊ส
jazzy[ADJ] สีสันบาดตา (คำไม่เป็นทางการ), See also: หรูหรา, ทันสมัย, Syn. flashy, fancy, gaudy, Ant. plain, simple
jazzy[SL] น่าดึงดูดใจ, See also: น่าเย้ายวน
jazz up[PHRV] ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้กระตือรือร้น, Syn. juice up
jazz mag[SL] หนังสือโป๊

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jazz(แจซ) n. ดนตรีแจ๊ซ,การเต้นรำหรือระบำแจ๊ซ,ความมีชีวิตชีวา,ชีวิตจิตใจ,การพูดเสแสร้ง, See also: jazzy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
jazz(n) ดนตรีแจ๊ส,ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง
jazz(vi) เล่นดนตรีแจ๊ส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jazzแจซซ์ [TU Subject Heading]
Jazz musiciansนักดนตรีแจซซ์ [TU Subject Heading]
Jazz vocalsเพลงแจซซ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Asking grown-up people to believe that kind of jazz.ขอให้คนโตขึ้นจะเชื่อว่าชนิดของดนตรีแจ๊สที่ 12 Angry Men (1957)
Nobody will care because everybody's gonna be so jazzed about what we foundจะไม่มีใครสนหรอก เพราะทุกคนกำลังตะลึง ในสิ่งที่เราพบ Stand by Me (1986)
Wiggy-wiggy jazz. MacMillan Toys.เราจะให้คุณเริ่มจากการเตรียมการ Big (1988)
later we talked about jazz, and I played some.ต่อมาเราได้พูดคุยเกี่ยวกับแจ๊สและฉันเล่นบาง The Russia House (1990)
Or maybe with some of the jazz you play so beautifully.หรืออาจจะมีบางส่วนของดนตรีแจ๊สที่คุณเล่นอย่างสวยงาม The Russia House (1990)
You meet all sorts. Jazz people, book people...คุณจะพบทุกประเภท คนดนตรีแจ๊สคนหนังสือ ... The Russia House (1990)
He's the only jazz musician I can recall who was completely devoid of anarchist tendencies.เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สเดียวที่ฉันสามารถจำ ที่ปราศจากแนวโน้มอนาธิปไตย The Russia House (1990)
You work your way up, perfect your style till you are at the top, like Colosimo's Restaurant, best food, best service and best jazz in Chicago.คุณทำงานตามแบบของคุณ, ทำมันให้ดีที่สุด จนประสพความสำเร็จ, เหมือน ภัตตาคาร โคโลสิโม่ , อาหารดี บริการดี ดนตรีดีที่สุดใน ชิคาโก. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I was crazy about jazz.ผมคลั่ง ดนตรีแจ๊ส. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Yes, the jazz rhythm syncopation,- ใช่ ดนตรีแจ๊ส กับเล่นลัดจังหวะดนตรี, The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Now, I figured anyone who loved jazz might want to fool around with playing.ฉันคิดว่าคนที่ชอบ ดนตรีแจ๊ส คงต้องอยากเล่นดนตรี. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Eliot, this is jazz, there are no rules. It just flows.อีเลียต นี่คือดนตรีแจ๊ส, มันไม่มีกฎ แค่เล่นไปตามอารมณ์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jazzShe likes jazz, and I do.
jazzDo you also like jazz?
jazzHe likes jazz, and so do I.
jazzOnce I learned what to listen for, I came to appreciate modern jazz.
jazzShe is interested in jazz.
jazzAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
jazzModern jazz is not my line.
jazzHe is so crazy about jazz that he often forgets himself.
jazzI like listening to the music, jazz music above all.
jazzAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
jazzHe has a prejudice against jazz.
jazzHe came to listen to jazz.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงแจ๊ส[N] jazz music, See also: jazz, Example: ที่ร้านอาหารแห่งนี้มีเพลงแจ๊สเพราะๆ บรรเลงให้ฟังทุกค่ำคืน, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงที่เน้นจังหวะหนักแน่นของเครื่องดนตรีซึ่งผู้เล่นสามารถประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัสดนตรี[n.] (hatsadontrī) EN: jazz   FR: musique de jazz [f] ; jazz [m]
แจ๊ส [n.] (jaēs) EN: jazz   FR: jazz [m]
เพลงแจ๊ส [n. exp.] (phlēng jaēs) EN: jazz music ; jazz   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAZZ    JH AE1 Z
JAZZY    JH AE1 Z IY0
JAZZED    JH AE1 Z D
JAZZMAN    JH AE1 Z M AE2 N
JAZZMEN    JH AE1 Z M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jazz    (v) ʤˈæz (jh a1 z)
jazzy    (j) ʤˈæziː (jh a1 z ii)
jazzed    (v) ʤˈæzd (jh a1 z d)
jazzes    (v) ʤˈæzɪz (jh a1 z i z)
jazzman    (n) ʤˈæzmæn (jh a1 z m a n)
jazzier    (j) ʤˈæzɪəʴr (jh a1 z i@ r)
jazzing    (v) ʤˈæzɪŋ (jh a1 z i ng)
jazziest    (j) ʤˈæzɪɪst (jh a1 z i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爵士乐[jué shì yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄩㄝˋ, / ] jazz, #41,767 [Add to Longdo]
爵士音乐[jué shì yīn yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] jazz, #71,778 [Add to Longdo]
爵士舞[jué shì wǔ, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ˇ, ] jazz, #74,519 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jazz {m} [mus.]jazz [Add to Longdo]
Jazzband {f}; Jazzkapelle {f}jazz band [Add to Longdo]
Jazzmusiker {m} | Jazzmusiker {pl}hipster | hipsters [Add to Longdo]
jazzartig {adv}jazzily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシッドジャズ[, ashiddojazu] (n) acid jazz [Add to Longdo]
クールジャズ[, ku-rujazu] (n) cool jazz [Add to Longdo]
シンフォニックジャズ[, shinfonikkujazu] (n) symphonic jazz [Add to Longdo]
ジャギー[, jagi-] (n) (1) jazz dance; (2) jaggies [Add to Longdo]
ジャザーサイズ[, jaza-saizu] (n) jazzercize; jazzercise [Add to Longdo]
ジャズ[, jazu] (n) jazz; (P) [Add to Longdo]
ジャズクラブ[, jazukurabu] (n) jazz club [Add to Longdo]
ジャズコーラス[, jazuko-rasu] (n) jazz chorus [Add to Longdo]
ジャズシンガー[, jazushinga-] (n) jazz singer [Add to Longdo]
ジャズソング[, jazusongu] (n) jazz song [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jazz
   n 1: empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a
      lot of wind"; "don't give me any of that jazz" [syn:
      {wind}, {malarkey}, {malarky}, {idle words}, {jazz},
      {nothingness}]
   2: a genre of popular music that originated in New Orleans
     around 1900 and developed through increasingly complex styles
   3: a style of dance music popular in the 1920s; similar to New
     Orleans jazz but played by large bands
   v 1: play something in the style of jazz
   2: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top