ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaybird

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaybird-, *jaybird*, jaybir
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaybird(เจย์'เบิร์ด) n. =jay

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This man in the middle of the room, Naked as a jaybird.มีชายหนุ่มเปลือยอยู่กลางห้อง Self Made Man (2008)
One time, when I was a little boy I was playing with my slingshot, and I saw this jaybird.ครั้งนึง ตอนพ่อเป็นเด็กตัวเล็กๆ... ...พ่อเอาหนังสติ๊กไปเล่น แล้วพ่อก็เห็นนกเจย์ The Lazarus Project (2008)
And all of a sudden, the jaybird woke up.ไม่นานนัก เจ้านกเจย์ก็ตื่น The Lazarus Project (2008)
Like the jaybird?อย่างนกเจย์เหรอคะ The Lazarus Project (2008)
Yeah, like the jaybird.ใช่ อย่างนกเจย์ The Lazarus Project (2008)
Maybe Daddy's like the jaybird.บางทีพ่ออาจจะเหมือนนกเจย์ The Lazarus Project (2008)
The jaybird. The bird that didn't die.นกเจย์ค่ะ นกตัวนั้นไม่ตาย The Lazarus Project (2008)
When I got there, you were running around free as a jaybird;ตอนที่ฉันไปถึงนั่น เธอวิ่งไปวิ่งมา Changeling (2008)
He's naked as a jaybird.เขาล่อนจ้อนเหมือนลูกนก Static (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jaybirdNaked as a jaybird.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jaybird
      n 1: common jay of eastern North America; bright blue with grey
           breast [syn: {blue jay}, {jaybird}, {Cyanocitta cristata}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top