ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jay

JH EY1   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jay-, *jay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jay[N] คนซื่อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ถูกหลอกได้ง่าย, Syn. gullible person
jay[N] นกชนิดหนึ่งในตระกูลอีกา, Syn. bluejay
jaywalk[VI] ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย
jaywalker[N] คนที่ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jay(เจย์) n. นกที่มีเสียงจ็อกแจ็กชนิดหนึ่ง,คนพูดมาก,คนโง่
jaybird(เจย์'เบิร์ด) n. =jay
jaycee(เจ'ซี) n. สมาชิกเจซี,สมาชิกกลุ่มคนหนุ่ม (J (unior) C (hamber)
jaywalk(เจ'วอล์ค) vi. ข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวังหรือผิดกฎจราจร., See also: jaywalker n. ดูjaywalk
bluejay(บลู'เจย์) n. ชื่อพันธ์นกมีหงอน
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ

English-Thai: Nontri Dictionary
jay(n) นกตะขาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jay?เจย์? This Is the End (2013)
"was the title of a 1950s movie starring jayne mansfield?""เป็นชื่อภาพยนตร์ในปี 1950" "นำแสดงโดย Jayne Mansfield" Spies Like Us (1985)
I'm Jay. This is Ernie.ฉัน เจย์, และนี่ เออร์นี่. Hocus Pocus (1993)
I'm Dr Jay Nemman, County Medical Examiner.ผมเสียใจ คุณคือ... ... Deep Throat (1993)
I don't see Jayne Mansfield, so she must have the night off.ฉันไม่เห็นเจนแมนส์ดังนั้นเธอจึงต้องมีคืนออก Pulp Fiction (1994)
Join Jay on 'The Tonight Show' with guests Yasser Arafat and Kate Moss.เข้าร่วมเจที่ 'คืน' กับแขกยัสเซอร์อาราฟัตและเคทมอสส์ The Birdcage (1996)
That's not necessary... Jay!ถ้ามีคนให้ข้อมูลมาว่า-- Fight Club (1999)
- I can't talk to a lawyer. I was jaywalking.- เรียกไม่ได้ ฉันไม่ดูตาม้าตาเรือเอง Bringing Down the House (2003)
- Who's your friend? - Jay Wendorff.เว็นเดิ้ล ไม่ใช่อพาร์ทเมนท์เขา แต่เป็นของแฟนเขา I Heart Huckabees (2004)
- Jay.- เจย์ Raise Your Voice (2004)
Jay. There you are.- เจย์ อยู่นี่เอง Raise Your Voice (2004)
Hey, Jay! Nice hookไง เจย์ เพราะดีนี่ Raise Your Voice (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jayA jaywalker exposes himself to great danger.
jayIs there a law here about jaywalking?
jayNaked as a jaybird.
jayJay picked up the old scissors.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กา[n.] (kā) EN: crow ; jay ; magpie   FR: corbeau [m]
นกกาน้อยหงอนยาว[n. exp.] (nok kā nøi ngøn yāo) EN: Crested Jay   FR: Geai longup [m] ; Geai huppé [m] ; Platylophe longup [m]
นกปีกลายสก๊อต[n. exp.] (nok pīk lāi Sákøt) EN: Eurasian Jay   FR: Geai des chênes [m] ; Geai glandivore [m] ; Geai commun [m]
ผีเสื้อหนอนจำปีจุดต่อขอบ[n. exp.] (phīseūa nøn jampī jut tø khøp) EN: Veined Jay   
ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก[n. exp.] (phīseūa nøn jampī jut yaēk) EN: Common Jay   
ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn jampī thammadā) EN: Tailed Jay   
ผีเสื้อธารมรกต[n. exp.] (phīseūa thān morakot) EN: Popinjay   
ศรีวิชัย[n. prop.] (Si Wichai) EN: Srivijaya   
วิสาขบูชา[n. prop.] (Wisākha Būchā) EN: Vesak ; Visakha ; Visakha Bucha ; Visakha Puja ; Buddha Jayanti   FR: Vesak = Waisak [m] ; jour du Vesak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAY    JH EY1
JAYA    JH AY1 AH0
JAYE    JH EY1
JAYS    JH EY1 Z
JAY'S    JH EY1 Z
JAYME    JH EY1 M IY0
JAYNE    JH EY1 N
JAYCEE    JH EY1 S IY1
JAYMES    JH EY1 M IY0 Z
JAYNES    JH EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jay    (n) ʤˈɛɪ (jh ei1)
jays    (n) ʤˈɛɪz (jh ei1 z)
Jayark    (n) ʤˈɛɪjaːk (jh ei1 y aa k)
jaywalk    (v) ʤˈɛɪwɔːk (jh ei1 w oo k)
jaywalks    (v) ʤˈɛɪwɔːks (jh ei1 w oo k s)
jaywalked    (v) ʤˈɛɪwɔːkt (jh ei1 w oo k t)
jaywalker    (n) ʤˈɛɪwɔːkər (jh ei1 w oo k @ r)
jaywalkers    (n) ʤˈɛɪwɔːkəz (jh ei1 w oo k @ z)
jaywalking    (v) ʤˈɛɪwɔːkɪŋ (jh ei1 w oo k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周杰伦[Zhōu Jié lún, ㄓㄡ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Jay Chou (1979-), Taiwanese pop star, #8,627 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki [Add to Longdo]
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari) [Add to Longdo]
ジェイ[, jiei] (n) jay [Add to Longdo]
ジャユプロ[, jayupuro] (n) (abbr) Japan unique process [Add to Longdo]
ヴィジャヤナガル朝[ヴィジャヤナガルちょう, vijayanagaru chou] (n) Vijayanagar Dynasty (of India, 1336-1649 CE) [Add to Longdo]
休み茶屋;休茶屋[やすみぢゃや;やすみじゃや(ik), yasumidyaya ; yasumijaya (ik)] (n) wayside teahouse; tea house used as a resting place [Add to Longdo]
懸巣;懸け巣[かけす;カケス, kakesu ; kakesu] (n) (uk) Eurasian jay (Garrulus glandarius) [Add to Longdo]
五大明王[ごだいみょうおう, godaimyouou] (n) {Buddh} five great wisdom kings (Acala, Kundali, Trilokavijaya, Vajrayaksa, Yamantaka) [Add to Longdo]
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
邪欲[じゃよく, jayoku] (n) evil desire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jay
   n 1: United States diplomat and jurist who negotiated peace
      treaties with Britain and served as the first chief justice
      of the United States Supreme Court (1745-1829) [syn: {Jay},
      {John Jay}]
   2: crested largely blue bird

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top