ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jawbone

JH AO1 B OW2 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jawbone-, *jawbone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jawbone[N] ขากรรไกรล่าง, Syn. lower jaw, mandible
jawbone[VI] พยายามจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชักนำ, เกลี้ยกล่อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take it easy. Your jawbone will drop.เบาๆหน่อยสิ เดี๋ยวกรามเคลื่อนนะ 200 Pounds Beauty (2006)
* Looked down on the ground and saw an old jawbone *มองลงไปที่พื้น เขาแลเห็นซากกระดูกเก่าๆ Samson & Delilah (2008)
I seen you pull somebody's jawbone off. I seen it.ฉันเคยเห็นนายบิด ขากรรไกรคนหักมาแล้ว Pineapple Express (2008)
Jawbone of a murderer. great.คำชักนำของฆาตกร เยี่ยมเลย The Curious Case of Dean Winchester (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขากรรไกร[N] jaw, See also: jawbone, Example: นักมวยคนนั้นถูกต่อยจนขากรรไกรหัก, Count unit: ข้าง, Thai definition: กระดูกต้นคางที่อ้าขึ้นลงได้มีลักษณะอย่างกรรไกร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขากรรไกร[n.] (khākankrai) EN: jaw ; jawbone   FR: mâchoire [f]
กระดูกขากรรไกร[n. exp.] (kradūk khākankrai) EN: jawbones   FR: maxillaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAWBONE    JH AO1 B OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jawbone    (n) ʤˈɔːboun (jh oo1 b ou n)
jawbones    (n) ʤˈɔːbounz (jh oo1 b ou n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下顎骨[かがくこつ, kagakukotsu] (n) mandible; lower jawbone [Add to Longdo]
顎骨[あごぼね;がっこつ, agobone ; gakkotsu] (n) jawbone [Add to Longdo]
上顎骨[じょうがくこつ, jougakukotsu] (n) maxilla; upper jawbone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jawbone
   n 1: the jaw in vertebrates that is hinged to open the mouth
      [syn: {lower jaw}, {mandible}, {mandibula}, {mandibular
      bone}, {submaxilla}, {lower jawbone}, {jawbone}, {jowl}]
   v 1: talk idly or casually and in a friendly way [syn:
      {shmooze}, {shmoose}, {schmooze}, {schmoose}, {jawbone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top