ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaw

JH AO1   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaw-, *jaw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaw[N] ก้ามหนีบ (ใช้สำหรับจับวัตถุให้แน่น), See also: คีม
jaw[N] ขากรรไกร
jaw at[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: พร่ำสอน, สั่งสอนให้ประพฤติตัวดี
jawbone[N] ขากรรไกรล่าง, Syn. lower jaw, mandible
jawbone[VI] พยายามจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชักนำ, เกลี้ยกล่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaw(จอ) n. ขากรรไกร,กราม,ที่ยึด,ที่จับ,ก้ามหนีบ -S.jabber
jimberjawed(จิม'เบอจอด) adj. ซึ่งมีคางล่างยื่นออก
lockjaw(ลอค'จอ) n. โรคบาดทะยักซึ่งมีอาการขากรรไกรแข็ง, Syn. tetanus,trismus

English-Thai: Nontri Dictionary
jaw(n) กราม,ขากรรไกร,ที่ยึด,ที่จับ
lockjaw(n) อาการขากรรไกรแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jawขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jawขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jaw jerk reflex; jerk, jaw; reflex, chin; reflex, jaw; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jaw jerk; reflex, chin; reflex, jaw; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jaw reflex; jerk, jaw; reflex, chin; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jawขากรรไกร [TU Subject Heading]
Jawขากรรไกร [การแพทย์]
Jaw Abnormalitiesขากรรไกรผิดปกติ [การแพทย์]
Jaw Claudicationขากรรไกรล่างห้อย [การแพทย์]
Jaw Diseasesขากรรไกร, โรค [การแพทย์]
Jaw Fracturesขากรรไกรหัก [การแพทย์]
Jaw Jerkการเคลื่อนไหวของกรามและขากรรไกร, รีเฟล็กซ์ขากรรไกร [การแพทย์]
Jaw Neoplasmsขากรรไกร, เนื้องอก [การแพทย์]
Jaw Toneความตึงของกล้ามเนื้อขากรรไกร [การแพทย์]
Jaw, Angle ofมุมคาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hit me in the jaw. He was a big kid.ตีฉันในขากรรไกร เขาเป็นเด็กใหญ่ 12 Angry Men (1957)
When I went to the hospital, her nose was broken, her jaw was shattered, held together by wire.เมื่อผมไปโรงพยาบาลที่จมูกของเธอถูกทำลาย ขากรรไกรของเธอถูกทำลาย, จัดขึ้นร่วมกันโดยใช้ลวด The Godfather (1972)
I found out about Captain McCluskey, who broke Mike's jaw.ผมพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับกัปตันคสัสที่ยากจนกรามของไมค์ The Godfather (1972)
Let me guess, Jaws from P.E.?ให้ฉันคิดนะ Jaws จาก P.E.? Akira (1988)
So don't you sit there slack jawed, buggy eyed I'm here to answer all your midday prayersงั้น ท่านนั่งแบบนี้ได้ไหม ข้าอยู่นี่เพื่อตอบคำขอร้องของท่านทุกอย่าง Aladdin (1992)
Jawohl.! [ Schindler ] Make sure he kisses each and every one.!ต้องให้เขาจูบทุกคนนะ Schindler's List (1993)
His lower jaw.ขากรรไกรด้านล่าง Wild Reeds (1994)
In fact, I hear the bite reflex is so strong, they have to pry the victim's jaws open...ในความเป็นจริงผมได้ยินสะท้อนกัดมีความแข็งแรงมาก พวกเขาจะต้องแงะปากของเหยื่อเปิด ... The Shawshank Redemption (1994)
The trick is to avoid the jaws of death.เคล็ดลับคือการหลีกเลี่ยงปากของตาย Princess Mononoke (1997)
I dream of crushing her head in my jaws.ฉันฝันของการบดหัวของเธอในปากของฉัน Princess Mononoke (1997)
Notice the square jaw of Slayer, common in most comic heroes.สังเกตกรามรูปเหลี่ยมของสเลเยอร์ ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มฮีโร่ Unbreakable (2000)
Trapped in the jaws, he struggled.ติดอยู่ในปากเขาพยายาม Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jawHe got a broken jaw and lost some teeth.
jawI was laughing so hard I nearly dislocated my jaw.
jawHe received a tremendous punch on the jaw from his opponent.
jawI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
jawThe punch on the jaw brought me to my knees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขากรรไกร[N] jaw, See also: jawbone, Example: นักมวยคนนั้นถูกต่อยจนขากรรไกรหัก, Count unit: ข้าง, Thai definition: กระดูกต้นคางที่อ้าขึ้นลงได้มีลักษณะอย่างกรรไกร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขากรรไกร[n.] (khākankrai) EN: jaw ; jawbone   FR: mâchoire [f]
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai bon) EN: maxilla ; upper jaw   FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai lāng) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
กระดูกขากรรไกร[n. exp.] (kradūk khākankrai) EN: jawbones   FR: maxillaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAW    JH AO1
JAWS    JH AO1 Z
JAWAD    JH AH0 W AA1 D
JAWED    JH AO1 D
JAWBONE    JH AO1 B OW2 N
JAWORSKI    JH AH0 W AO1 R S K IY0
JAWBONING    JH AO1 B OW2 N IH0 NG
JAWOROWSKI    Y AH0 W ER0 AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaw    (v) ʤˈɔː (jh oo1)
jaws    (v) ʤˈɔːz (jh oo1 z)
jawed    (v) ʤˈɔːd (jh oo1 d)
jawing    (v) ʤˈɔːɪŋ (jh oo1 i ng)
jawbone    (n) ʤˈɔːboun (jh oo1 b ou n)
jawbones    (n) ʤˈɔːbounz (jh oo1 b ou n z)
jawbreaker    (n) ʤˈɔːbrɛɪkər (jh oo1 b r ei k @ r)
jawbreakers    (n) ʤˈɔːbrɛɪkəz (jh oo1 b r ei k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, / ] jaw; palate, #58,863 [Add to Longdo]
有颌[yǒu hé, ㄧㄡˇ ㄏㄜˊ, / ] jawed (fish) [Add to Longdo]
无颌[wú hé, ˊ ㄏㄜˊ, / ] jawless (primitive fish) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jawort {n} | Jaworte {pl}word of consent | words of consent [Add to Longdo]
Kieferknochen {m}jaw bone [Add to Longdo]
jawohlyes; yes Sir [Add to Longdo]
jawohl; ganz rechtthat's right [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
グラスジョー[, gurasujo-] (n) glass jaw [Add to Longdo]
ジャワ[, jawa] (n) (1) Java; (2) java (coffee) [Add to Longdo]
ジャワ語[ジャワご, jawa go] (n) Javanese (language) [Add to Longdo]
ジャワ犀[ジャワさい;ジャワサイ, jawa sai ; jawasai] (n) Javan rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) [Add to Longdo]
ジャンジャウィード[, janjaui-do] (n) Janjaweed (militia in Sudan) [Add to Longdo]
ジョー[, jo-] (n) (1) {comp} joe; (n,adj-f) (2) jaw [Add to Longdo]
ジョークラッシャー[, jo-kurassha-] (n) jaw crusher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaw
   n 1: the part of the skull of a vertebrate that frames the mouth
      and holds the teeth
   2: the bones of the skull that frame the mouth and serve to open
     it; the bones that hold the teeth
   3: holding device consisting of one or both of the opposing
     parts of a tool that close to hold an object
   v 1: talk socially without exchanging too much information; "the
      men were sitting in the cafe and shooting the breeze" [syn:
      {chew the fat}, {shoot the breeze}, {chat}, {confabulate},
      {confab}, {chitchat}, {chit-chat}, {chatter}, {chaffer},
      {natter}, {gossip}, {jaw}, {claver}, {visit}]
   2: talk incessantly and tiresomely [syn: {yack}, {jaw}, {yack
     away}, {rattle on}, {yap away}]
   3: chew (food); to bite and grind with the teeth; "He jawed his
     bubble gum"; "Chew your food and don't swallow it!"; "The
     cows were masticating the grass" [syn: {chew}, {masticate},
     {manducate}, {jaw}]
   4: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
     for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime
     Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing
     cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to task},
     {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
     {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
     {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
     {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top