ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

javelin

JH AE1 V AH0 L AH0 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -javelin-, *javelin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
javelin[N] กีฬาพุ่งแหลน
javelin[N] แหลน, See also: ทวน, หอก, หลาว, Syn. light spear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
javelin(แจฟ'ลิน,แจฟ'วะลิน) n. หลาว,แหลน,ทวน,หอก,กีฬาพุ่งหลาว vt. พุ่งหลาว,พุ่งหอก

English-Thai: Nontri Dictionary
javelin(n) แหลน,หอก,ทวน,หลาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are boom times for everyone in the borough, Bill, not just the javelin shops!ช่วงนี้กำลังบูมเลยละ ทุกคนที่นี่มีแต่ได้ บิล ไม่เฉพาะร้านขายหอกพุ่งแหลน Wild Bill (2011)
Draw the spear and javelin against my pursuers;ปาหอกและทวน กับผู้ที่ไล่ล่าข้า A King's Ransom (2013)
Jesus, they have Javelins. Javelin what?พระเยซูที่พวกเขาต้องห่า หอกอะไร White House Down (2013)
I think we can handle this. They have Javelin missiles.ผมคิดว่าเราสามารถจัดการนี​​้ พวกเขามีอาวุธหอก White House Down (2013)
Break right! Javelins!ทำลายที่ถูกต้อง! White House Down (2013)
Javelins!ห่า! ห่า! White House Down (2013)
Javelin up!ทวนขึ้น! White House Down (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งแหลน[N] javelin, Example: คนที่จะเล่นพุ่งแหลนต้องมีกำลังแขนที่ดีมากๆ, Thai definition: กรีฑาประเภทลานอย่างหนึ่งเล่นโดยการจับแหลนพุ่งไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
โตมร[N] lance, See also: javelin, Syn. หอกซัด, Thai definition: อาวุธสำหรับซัด, สามง่ามที่มีปลอกเป็นใบโพสวมอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หลาว[N] javelin, See also: wooden spear, lance, Example: เขาเสี้ยมหลาวจนแหลม, Count unit: เล่ม, Thai definition: ไม้ที่เสี้ยมแหลม เป็นอาวุธสำหรับแทง
หอกซัด[N] javelin, See also: short spear, throwing spear, Example: คนในสมัยก่อนใช้หอกซัดในการจับสัตว์, Count unit: เล่ม, Thai definition: หอกด้ามสั้น สำหรับใช้พุ่งหรือซัดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหลน[n.] (laēn) EN: javelin ; lance   FR: javelot [m] ; lance [f]
หลาว[n.] (lāo) EN: spear ; lance ; wooden spear ; javelin   FR: lance [f] ; javelot [m] ; pique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAVELIN    JH AE1 V AH0 L AH0 N
JAVELIN    JH AE1 V L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
javelin    (n) ʤˈævlɪn (jh a1 v l i n)
javelins    (n) ʤˈævlɪnz (jh a1 v l i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标枪[biāo qiāng, ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄤ, / ] javelin, #41,229 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャベリン[, jaberin] (n) javelin [Add to Longdo]
差し伸べる(P);差し延べる;差伸べる;差延べる[さしのべる, sashinoberu] (v1,vt) (1) to hold out; to extend (e.g. one's hands); to stretch; to reach out for; (2) to thrust (javelin); (3) (See 手を差し伸べる) to offer (e.g. aid, help, etc.); (P) [Add to Longdo]
槍(P);鎗;鑓[やり, yari] (n) (1) (abbr) spear; lance; (2) javelin; (3) (See 香車) lance (shogi piece); (4) (arch) jeering; (P) [Add to Longdo]
槍投げ;やり投げ[やりなげ, yarinage] (n) javelin (throw) [Add to Longdo]
投げ槍[なげやり, nageyari] (n) javelin; lance [Add to Longdo]
投擲槍[とうてきそう, toutekisou] (n) throwing spear; javelin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 javelin
   n 1: an athletic competition in which a javelin is thrown as far
      as possible
   2: a spear thrown as a weapon or in competitive field events

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top