ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

javanese

JH AA2 V AH0 N IY1 Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -javanese-, *javanese*
Possible hiragana form: じゃう゛ぁねせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Javanese[ADJ] เกี่ยวกับเกาะชวา
Javanese[N] ชาวเกาะชวา, Syn. Javan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
javanese(แจฟ'วะนิส) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เกาะชวา,ชาวชวา,ภาษาชวา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Javanese (Indonesian people)ชาวชวา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวา [adj.] (Chawā) EN: Javanese   FR: javanais
ดีปลี [n.] (dīplī) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper   
ภาษาชวา [n. exp.] (phāsā Chawā) EN: Javanese   FR: javanais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAVANESE    JH AA2 V AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Javanese    (n) ʤˌaːvənˈiːz (jh aa2 v @ n ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prachtreiher {m} [ornith.]Javanese Pond Heron [Add to Longdo]
Javakiebitz {m} [ornith.]Javanese Wattled Lapwing [Add to Longdo]
Kichertaube {f} [ornith.]Javanese Collared Dove [Add to Longdo]
Rotrückenalcippe {f} [ornith.]Javanese Fulvetta [Add to Longdo]
Javabronzemännchen {n} [ornith.]Javanese Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャワ語[ジャワご, jawa go] (n) Javanese (language) [Add to Longdo]
ボナン[, bonan] (n) (See ガムラン) bonang (small gongs used in the Javanese gamelan) (ind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Javanese
   adj 1: of or relating to or characteristic of Java or its
       inhabitants or its language; "Javanese temples";
       "Javanese dialects" [syn: {Javanese}, {Javan}]
   n 1: a native or inhabitant of Java [syn: {Javanese}, {Javan}]
   2: the Indonesian language spoken on Java

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top