ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jasper

JH AE1 S P ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jasper-, *jasper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jasper[N] หินประดับชนิดหนึ่งส่วนใหญ่มีสีแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaspern. หินควอตว์จำพวกโมราชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
jasper(n) นิล,หินโมรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jasperแจสเพอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, Jasper. Come and take some of that fat off.มาเถอะ เเจสเปอร์ ไปเดินเล่นเผาผลาญไขมันกัน Rebecca (1940)
Jasper! Here. Not that way!แจสเปอร์อย่าไปทางนั้น มานี่! Rebecca (1940)
That's Jasper. There must be something wrong. - Perhaps he's hurt himself.นั่นแจสเปอร์นี่ ต้องเกิดอะไรขึ้นเเน่มันดูบาดเจ็บ Rebecca (1940)
Jasper! Jasper?แจสเปอร์! Rebecca (1940)
What do you want in there, Jasper? Come on. Come on home.เเกหาอะไรในนั้น แจสเปอร์ มาเถอะ กลับบ้านกัน Rebecca (1940)
Let's go home. Jasper...เเจสเปอร์เเจส-- Rebecca (1940)
Come on, Jasper.มานี่ แจสเปอร์ Rebecca (1940)
Come on, Jasper.มาเถอะ เเจสเปอร์ Rebecca (1940)
I'm sorry I was such a time, but I had to find a rope for Jasper.ขอโทษค่ะที่มาช้า แต่ฉันต้องหาเชือกล่ามเเจสเปอร์ไว้ Rebecca (1940)
Hurry up, Jasper, for heaven's sake.- เร็วสิวะ เเจสเปอร์ Rebecca (1940)
Here, let me have Jasper.- มา ผมจูงเเจสเปอร์เอง Rebecca (1940)
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา Rebecca (1940)

CMU English Pronouncing Dictionary
JASPER    JH AE1 S P ER0
JASPERS    JH AE1 S P ER0 Z
JASPER'S    JH AE1 S P ER0 Z
JASPERSON    JH AE1 S P ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jasper    (n) ʤˈæspər (jh a1 s p @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南, #10,961 [Add to Longdo]
碧玉[bì yù, ㄅㄧˋ ㄩˋ, ] jasper, #39,686 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャスパーウエア[, jasupa-uea] (n) jasperware [Add to Longdo]
黄碧玉[こうへきぎょく, kouhekigyoku] (n) yellow jasper; beryl [Add to Longdo]
車輪石[しゃりんせき, sharinseki] (n) circular stone or jasper ornament from the Kofun era [Add to Longdo]
赤玉[あかだま, akadama] (n) (1) red ball; amber; jasper; (2) (arch) patent medicine; (3) brand of sweet wine [Add to Longdo]
碧玉[へきぎょく, hekigyoku] (n) jasper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jasper
      n 1: an opaque form of quartz; red or yellow or brown or dark
           green in color; used for ornamentation or as a gemstone

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top