ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jasmine

JH AE1 Z M AH0 N   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jasmine-, *jasmine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jasmine[N] ดอกมะลิ, Syn. jessamine
jasmine[N] ต้นมะลิ, See also: มะลิ, Syn. Jasminum, jessamine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jasminen. ต้นมะลิมีสีเหลืองอ่อน, Syn. jessamine

English-Thai: Nontri Dictionary
jasmine(n) ดอกมะลิ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jasmine!ระยำ! Aladdin (1992)
Jasmine!จัสมิน Aladdin (1992)
Jasmine!จัสมิน! จัสมิน! Aladdin (1992)
Oh, Jasmine!โอ้ จัสมิน! Aladdin (1992)
Jasmine, it's not only this law.จัสมิน มันไม่ใช่เฉพาะแค่กฎนี้เท่านั้นนะ Aladdin (1992)
But Jasmine, you're a princess.แต่ว่าจัสมิน ลูกเป็นเจ้าหญิงนะ Aladdin (1992)
It's this suitor business. Jasmine refuses to choose a husband.จัสมินปฏิเสธที่จะเลือกสามี ฉันจนปัญญาจริงๆ Aladdin (1992)
Princess Jasmine. The princess?เจ้าหญิง? Aladdin (1992)
Jasmine?จัสมิน? Aladdin (1992)
Jasmine, Jafar, now let's put this whole messy business behind us.จัสมิน จาฟา เอาละ ทิ้งเรื่องยุ่งยากใจเหล่านี้ไว้ข้างหลังดีกว่า นะ Aladdin (1992)
Well, now, that's nice. All settled, then. Now, Jasmine, getting back to this suitor business,เอาละๆ ทุกอย่างเรียบร้อย แล้ว จัสมิน มาเข้าเรื่อง คู่หมั้นต่อดีกว่า Aladdin (1992)
Jasmine?จัสมิน จัสมิน Aladdin (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาลาตี[N] jasmine, Syn. มะลิ, Count unit: ดอก, ต้น, Thai definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)
มัลลิกา[N] jasmine, Syn. ดอกมะลิ, Example: คุณนายให้ตรีและตรองช่วยเด็ดก้านมัลลิกา และเสียบเข้ากับปลายกิ่งกัลปังหา, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกของไม้พุ่มชนิด Jasminum sambac Ait. ในวงศ์ Oleaceae มีสีขาว กลิ่นหอมเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัลลิกา[N] jasmine, See also: Jasminum sambac Ait., Syn. ดอกมะลิ, Example: คุณนายให้ตรีและตรองช่วยเด็ดก้านมัลลิกา และเสียบเข้ากับปลายกิ่งกัลปังหา, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกของไม้พุ่มชนิด Jasminum sambac Ait. ในวงศ์ Oleaceae มีสีขาว กลิ่นหอมเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลาตี[N] jasmine, Syn. มะลิ, Count unit: ดอก, ต้น, Thai definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)
ดอกมะลิ[N] jasmine, Example: ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่, Count unit: ดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ดอกกาญจนิกา[n.] (døk kānjanikā) EN: Night Flower Jasmine   
ดอกมะลิ[n. exp.] (døk mali) EN: jasmine   FR: jasmin [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: Night-flowering Jasmine ; Night-blooming Jasmine ; Night Jasmine ; Coral Jasmine ; Sad tree ; Parijat   
กาซะลองคำ [n.] (kāsaløngkham) EN: Tree jasmine   
ข้าวหอมมะลิ[n. exp.] (khāo høm mali) EN: jasmine rice ; Hom Mali rice   FR: riz jasmin [m]
เข็มเศรษฐีมาเลเซีย [n. exp.] (khem sētthī Mālēsīa) EN: West indian jasmine   
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daēng) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine   
มาลาตี[n.] (mālātī) EN: jasmine   FR: jasmin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JASMINE    JH AE1 Z M AH0 N
JASMINE    JH AE1 Z M IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jasmine    (n) ʤˈæsmɪn (jh a1 s m i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] jasmine, #6,461 [Add to Longdo]
茉莉[mò lì, ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ, ] jasmine, #17,537 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] jasmine, #22,372 [Add to Longdo]
茉莉花茶[mò li huā chá, ㄇㄛˋ ㄌㄧ˙ ㄏㄨㄚ ㄔㄚˊ, ] jasmine tea [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Nemenzophyllia turbida) [zool.]jasmine coral; fox coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャスミン[, jasumin] (n) jasmine; (P) [Add to Longdo]
ジャスミン茶[ジャスミンちゃ, jasumin cha] (n) jasmine tea [Add to Longdo]
黄素馨[きそけい, kisokei] (n) Jasminum umile var. revolutum; curled flower yellow jasmine [Add to Longdo]
黄梅[おうばい;オウバイ, oubai ; oubai] (n) (uk) winter jasmine (Jasminum nudiflorum) [Add to Longdo]
金梅[きんばい;キンバイ, kinbai ; kinbai] (n) (1) (uk) (See 黄梅) winter jasmine (Jasminum nudiflorum); (2) (abbr) (uk) (See 金梅草) Trollius hondoensis (species of globeflower) [Add to Longdo]
真拆[まさき, masaki] (n) (arch) (obsc) (See 真拆葛) Asiatic jasmine (Trachelospermum asiaticum); Asian jasmine [Add to Longdo]
真拆の葛;柾の葛[まさきのかずら, masakinokazura] (n) (arch) (See 定家葛) Asiatic jasmine (Trachelospermum asiaticum); Asian jasmine [Add to Longdo]
真拆葛[まさきずら, masakizura] (n) (arch) (obsc) (See 真拆の葛) Asiatic jasmine (Trachelospermum asiaticum); Asian jasmine [Add to Longdo]
政変[せいへん, seihen] (n) political disturbance; political change; coup d'état; coup; revolution; overthrowing of a government (e.g. Jasmine Revolution); (P) [Add to Longdo]
素馨[そけい;ソケイ, sokei ; sokei] (n) (uk) Spanish jasmine (Jasminum grandiflorum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jasmine
      n 1: any of several shrubs and vines of the genus Jasminum
           chiefly native to Asia

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top