ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jargon

JH AA1 R G AH0 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jargon-, *jargon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jargon[N] ภาษาเฉพาะกลุ่ม, See also: ภาษาเฉพาะวงการ, ภาษาเฉพาะอาชีพ, Syn. argot, parlance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jargon(จาร์'กอน) {jargoned,jargoning,jargons} n.,v. (พูด) ภาษาเฉพาะอาชีพ,คำพูดที่ไร้สาระ,คำ,พูดที่ทำให้เข้าใจยาก,ภาษาผสมผสาน

English-Thai: Nontri Dictionary
jargon(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jargonภาษาเฉพาะวงการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jargonพูดเพ้อเจ้อ, แสดงท่าทางเสมือนหนึ่งว่าเข้าใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel comfortable using legal jargon in everyday life.ฉันยังสามารถใช้ภาษาทางกฎหมายในชีวิตประจำวันได้ Legally Blonde (2001)
Then why are you speaking to me in that graduate school medical jargon?งั้นทำไมคุณพูดกับผม ในโรงเรียนแพทย์จาร์กอน Saw III (2006)
No, you're... you're talking crazy jargon.ไม่, คุณ คุณพูดเหลวไหลน่า Chuck Versus the Ex (2008)
Whatever the technical jargon, it seems clear that anyone, even someone without any credentials, can make one voice sound like another.อะไรก็ตามทีจากความคลุมเครือ ทางด้านเทคนิค มันก็ได้ให้ความกระจ่างชัด กับทุกคนแล้ว ถึงแม้จะมีใครสักคน ที่ไม่ได้มีปริญญาโดยตรง The Boy with the Answer (2010)
I lay any more financial jargon on him today, and his head will explode.ถ้าวันนี้ฉันพูดศัพท์ด้านการเงินกับเขาอีกแค่คำเดียว หัวเขาจะต้องระเบิดแน่ Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
Walk me through it, and ix-nay the jargon.อธิบายให้ผมเข้าใจ และอย่าใช้ศัพท์เฉพาะ The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
He used a lot of military jargon.เขาใช้ศัพท์ของทหาร Home Invasion (2013)
All this fucking intelligence jargon is hurting our brains.เรื่องข่าวกรองทำให้สมองเราปั่นป่วน Snowden (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัพท์เทคนิคเฉพาะ[N] jargon, Syn. ศัพท์เฉพาะ, คำเฉพาะ, Example: พ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มีข้อมูลความรู้ความเข้าใจในศัพท์เทคนิคเฉพาะของการเล่นพนันบอล, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่ใช้เฉพาะภายในกลุ่มบุคคลในวงการใดวงการหนึ่งที่บุคคลอื่นอาจไม่เข้าใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษา[n.] (phāsā) EN: language ; speech ; tongue ; lingo   FR: langue [f] ; langage [m] ; idiome [m] ; jargon [m] ; parler [m] ; ramage [m] (fig.)
ภาษาโฆษณา[n. exp.] (phāsā khōtsanā = phāsā khōsanā) FR: langage publicitaire [m] ; jargon publicitaire [m]
ภาษาวัยรุ่น[n. exp.] (phāsā wairun) EN: teen vernacular   FR: langage des ados [m] ; jargon adolescent [m]
ศัพท์แสง[n.] (sapsaēng) EN: vocabulary ; words ; jargon ; lingo ; terms   

CMU English Pronouncing Dictionary
JARGON    JH AA1 R G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jargon    (n) ʤˈaːgən (jh aa1 g @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máng, ㄇㄤˊ, ] jargon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jargon {m}jargon [Add to Longdo]
Jargon {m}; Kauderwelsch {n}cant [Add to Longdo]
Jargon {m}; saloppe Umgangssprache {f}; Slang {m}slang [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オトナ語[オトナご, otona go] (n) adult language; office jargon [Add to Longdo]
ジャーゴン[, ja-gon] (n) jargon [Add to Longdo]
隠語[いんご, ingo] (n) (1) secret language; jargon; cant; (2) humbug; (P) [Add to Longdo]
円匙[えんし;えんぴ(ik), enshi ; enpi (ik)] (n) (originally jargon of the Imperial Japanese Army) small shovel [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
符丁;符帳;符牒[ふちょう, fuchou] (n) (1) mark; symbol; sign; (2) code; cipher; (3) password; (4) secret jargon; argot; code; (5) secret price tag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jargon
   n 1: a characteristic language of a particular group (as among
      thieves); "they don't speak our lingo" [syn: {slang},
      {cant}, {jargon}, {lingo}, {argot}, {patois}, {vernacular}]
   2: a colorless (or pale yellow or smoky) variety of zircon [syn:
     {jargoon}, {jargon}]
   3: specialized technical terminology characteristic of a
     particular subject

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top