ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jape

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jape-, *jape*
Possible hiragana form: じゃぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jape[VT] เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ล้อ, Syn. mock, make fun of
jape[N] เรื่องตลก, See also: การเล่นตลก, Syn. trick, joke
jape[VI] ล้อเล่น, See also: ล้อเลียน, Syn. jest, joke, gibe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jape(เจพ) {japed,japing,japes} vi.,vt. ล้อเล่น,พูดเล่น,การหยอกเล่น,การพูดตลก,การเล่นตลก, See also: japer n. ดูjape japery n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's hard to tell, he's Japenese.ยังไงก็คนญี่ปุ่นน่า The Ramen Girl (2008)
Yes, enjoy your japes, gentlemen.อย่ามองทีเดียวหมดสิ! The Good Guy Fluctuation (2011)
You need to take that jape off your shoulder.เธอต้องสลัดความอาฆาตทิ้งไป Kingsman: The Secret Service (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่องตลก[n. exp.] (reūang talok) EN: joke ; jest ; gag ; jape ; prank ; wisecrack ; witticism   FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jape    (n) ʤˈɛɪp (jh ei1 p)
japes    (n) ʤˈɛɪps (jh ei1 p s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jape
   n 1: a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter;
      "he told a very funny joke"; "he knows a million gags";
      "thanks for the laugh"; "he laughed unpleasantly at his own
      jest"; "even a schoolboy's jape is supposed to have some
      ascertainable point" [syn: {joke}, {gag}, {laugh}, {jest},
      {jape}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top