ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

january

JH AE1 N Y UW0 EH2 R IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -january-, *january*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
January[N] เดือนมกราคม
January[N] มกราคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
january(แจน'ยัวรี) n. มกราคม

English-Thai: Nontri Dictionary
January(n) เดือนมกราคม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
januaryAs cold as a flood in January.
januaryDid you receive my e-mail of January 10?
januaryExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
januaryExports in January were up 20% over the same period of last year.
januaryFor three nights starting January 3rd, please.
januaryFrom the 5th to the 15th of January, please.
januaryHe comes back from Singapore next January.
januaryHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.
januaryHis term of office as governor expires next January.
januaryI'm expecting my baby in the middle of January.
januaryI'm taking an exam in January.
januaryI noticed your Model 123 in the January 1997 issue of Techno-World Magazine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มกราคม[N] January, Example: น้องของฉันเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 1 ตามสุริยคติ มี 31 วัน
ฝนชะลาน[N] rain washing away the mango inflorescence, See also: January rain, Syn. ฝนชะช่อมะม่วง, Thai definition: ฝนที่ตกชะช่อมะม่วง, ฝนที่ตกในระยะเวลาที่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ
ชะลาน[N] January rain, Syn. ฝนชะลาน, ฝนชะช่อมะม่วง, Thai definition: ชื่อหนึ่งของฝนชะช่อมะม่วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนมกราคม[n. exp.] (deūoen mokkarākhom) EN: January   FR: mois de janvier [m] ; janvier [m]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
มกรา[n.] (mokkarā) EN: January   FR: janvier [m]
มกราคม[n.] (mokkarākhom) EN: January   FR: janvier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JANUARY    JH AE1 N Y UW0 EH2 R IY0
JANUARY'S    JH AE1 N Y UW0 EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
January    (n) ʤˈænjuriː (jh a1 n y u r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
ジャニュアリー[, janyuari-] (n) January [Add to Longdo]
テト攻勢[テトこうせい, teto kousei] (n) Tet Offensive (North Vietnamese offensive launched in January 1968) [Add to Longdo]
一月(P);1月(P)[いちがつ, ichigatsu] (n-adv) January; (P) [Add to Longdo]
寒九[かんく, kanku] (n) ninth day of the cold season (approx January 13th) [Add to Longdo]
鏡開き[かがみびらき, kagamibiraki] (n) (1) cutting the New Year's rice cake (January 11th); (2) traditional breaking of a sake cask at weddings, receptions, etc. [Add to Longdo]
鏡餅[かがみもち, kagamimochi] (n) mirror-shaped mochi, usu. a pair stacked in order of size with a daidai on top, used as a New Year offering, then cut and eaten on January 11. [Add to Longdo]
元三[がんざん, ganzan] (n-adv,n-t) New Year's period (January 1st to 3rd) [Add to Longdo]
元始祭[げんしさい, genshisai] (n) Shinto Festival of Origins (January 3rd) [Add to Longdo]
後七日[ごしちにち, goshichinichi] (n) January 8-14 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  January
      n 1: the first month of the year; begins 10 days after the
           winter solstice [syn: {January}, {Jan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top