ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jangle

JH AE1 NG G AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jangle-, *jangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jangle[VI] เกิดเสียงดังจากการกระทบกันของโลหะ, Syn. clank, jingle, clatter
jangle[VT] ทำให้เกิดความรำคาญ, See also: กวน, รบกวน
jangle[VT] ทำให้เกิดเสียงจากโลหะกระทบกัน, Syn. clank, jingle, clatter
jangle[VI] ทุ่มเถียง, See also: เถียง, Syn. wrangle, brawl
jangle[N] เสียงที่เกิดจากการกระทบกันของโลหะ, Syn. jingle, clank
jangle upon[PHRV] ส่งเสียงทำให้รำคาญ, See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ, Syn. get on, grate on, jar on
jangle on someone's ears[IDM] ส่งเสียงทำให้รำคาญ, See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ, Syn. get on, grate on, jar on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jangle(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง) (ทำให้) ดังจากการกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่างโกรธเคือง,เสียงทะเลาะวิวาท,การทะเลาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
jangle(n) เสียงห้าว,การทะเลาวิวาท,การโต้เถียง
jangle(vt) วิวาท,ทะเลาะ,โต้เถียง,พูดเสียงห้าว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What haste... causes thee to jangle thy bells so?ความเร่งรีบจะทำให้ระฆังเจ้าดังนะ The King and the Clown (2005)
My nerves are jangled, I guess.ร้อนอกร้อนใจไปหมด The Mist (2007)
Hooker's home. (Keys jangle)อีตัวถึงบ้านละ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
We've got some jangled nerves out there, and I think food would really help.มีเด็กบางคนชักตื่นกลัว ฉันว่าของกินคงช่วยได้ The Perfect Storm (2010)
[Keys jangle]... Ghosts (2011)
And I'm not scared of anything. (Laughs) (Keys jangle)และพ่อจะไม่กลัวอะไรอีกแล้ว เสื้อนอกของนายอำเภอ Desperate Souls (2012)
(chains jangle)(chains jangleWelcome to Briarcliff (2012)
(keys jangle, footsteps approach, door closes)...... Pilot (2012)
- Jangles.- แจงเกิล Smoke Alarm (2013)
If Jangles shows up, it's gonna get real bloody, real fast.พอแจงเกิลโผล่มา มันจะนองเลือดอย่างไว Smoke Alarm (2013)
Bello thinks he is ready for Jangles.เบลโลแค่คิดว่าเขาพร้อมสำหรับแจงเกิล Smoke Alarm (2013)
He's the reason Jangles is coming in the first place.เขาเป็นเหตุผลที่ทำให้แจงเกิลมาที่นี่ Smoke Alarm (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JANGLE    JH AE1 NG G AH0 L
JANGLED    JH AE1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jangle    (v) ʤˈæŋgl (jh a1 ng g l)
jangled    (v) ʤˈæŋgld (jh a1 ng g l d)
jangles    (v) ʤˈæŋglz (jh a1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jangle
   n 1: a metallic sound; "the jingle of coins"; "the jangle of
      spurs" [syn: {jingle}, {jangle}]
   v 1: make a sound typical of metallic objects; "The keys were
      jingling in his pocket" [syn: {jingle}, {jingle-jangle},
      {jangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top