ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jammy

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jammy-, *jammy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jammy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jammy*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jammy[SL] โชคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We goin' to a pajama jammy jam?เรา goin 'ที่จะติดชุดนอน jammyA Haunted House 2 (2014)
Jammy?JammyDear God (1996)
Jammy, Jammy!"Jammy". The Whole Ten Yards (2004)
That woman was all up in my jammy.Diese Frau steht voll auf mein JammyThe Vegas Renormalization (2009)
Okay, I hate to break this to you and whatever your "jammy" is, but... I'm pretty sure she's a prostitute.Okay, ich hasse es, dir und, was auch immer dein "Jammy" ist, sagen zu müssen, aber... ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Prostituierte ist. The Vegas Renormalization (2009)
All right, it's a Jammy Dodger, but I was promised tea!Also gut, es ist ein "Jammy Dodger", aber mir wurde Tee versprochen! Victory of the Daleks (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top