ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jamboree

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jamboree-, *jamboree*
Possible hiragana form: じゃんぼれえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jamboree(แจมบะรี) n. การประชุมรื่นเริง,การชุมนุมอึกทึก,การชุมนุมใหญ่ของลูกเสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานชุมนุมลูกเสือ[n. exp.] (ngān chumnum lūkseūa) EN: jamboree   FR: jamboree [m]
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ[n. exp.] (ngān chumnum lūkseūa haengchāt) EN: National Scout Jamboree   
งานชุมนุมลูกเสือโลก[n. prop.] (Ngān Chumnum Lūkseūa Lōk) EN: World Scout Jamboree   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jamboree    (n) ʤˌæmbərˈiː (jh a2 m b @ r ii1)
jamborees    (n) ʤˌæmbərˈiːz (jh a2 m b @ r ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンボリー[, janbori-] (n) jamboree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jamboree
      n 1: a gay festivity [syn: {gala}, {gala affair}, {jamboree},
           {blowout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top