ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jam-packed

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jam-packed-, *jam-packed*, jam-pack, jam-packe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jam-packed[ADJ] ที่อัดแน่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่เบียดเสียดยัดเยียด, Syn. crowded, full, packed
jam-packed[SL] แน่นไปด้วย, See also: อัดแน่นด้วย, เต็มไปด้วย, Syn. jampacked

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, was yesterday jam-packed with headline news or what?แล้วเมื่อวานเลือดสาดหรือเปล่า Masks (2011)
Well, ever since I took over the kitchen, we've been jam-packed.ก็ตั้งแต่ฉันมาดูแลห้องครัว คนก็แน่นแบบนี้ The Art of Making Art (2011)
That's going to be tricky. His-his schedule's jam-packed.มันคงจะยากหน่อย เพราะตารางงานเขาแน่นเอี๊ยด Q&A (2012)
We've got a jam-packed show, so let's get started.รายการเรามีเวลาจำกัด ฉะนั้นเริ่มกันเลย Advanced Introduction to Finality (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jam-packedThe concert hall was so jam-packed there wasn't room to breathe.

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jam-packed
   adj 1: filled to capacity; "a suitcase jammed with dirty
       clothes"; "stands jam-packed with fans"; "a packed
       theater" [syn: {jammed}, {jam-packed}, {packed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top