ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jalousie

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jalousie-, *jalousie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jalousie[N] บานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู, Syn. venetian blind

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิจฉาตาร้อน[adv.] (itchā tā røn) EN: enviously ; jealously   FR: par envie ; par jalousie
ความอิจฉา[n.] (khwām itchā) EN: jealousy ; envy   FR: jalousie [f] ; envie [f]
ริษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will   FR: jalousie [f] ; envie [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jalousie {f}Venetian blind; blinds [Add to Longdo]
Jalousieklappe {f}multi-leaf damper; louver damper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jalousie
   n 1: a window with glass louvers [syn: {louvered window},
      {jalousie}]
   2: a shutter made of angled slats

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top