ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jainism

JH EY1 N IH2 Z AH0 M   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jainism-, *jainism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jainism[N] ศาสนาเชนในอินเดีย, See also: ศาสนาชิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jainism(ไจ'นิสซึม) n. ศาสนาเซนหรือซิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jainismศาสนาเชน [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชน[N] Jainism, See also: religion of India, Syn. ศาสนาเชน, ชิน, ไชนะ, Example: ศาสนาที่เกิดในเอเซียใต้คือ ชมพูทวีป ได้แก่ พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาซิกข์, Thai definition: ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย มีศาสดาชื่อ มหาวีระ

CMU English Pronouncing Dictionary
JAINISM    JH EY1 N IH2 Z AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
アヒンサー[, ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
ジャイナ教;耆那教[ジャイナきょう(ジャイナ教);じゃいなきょう(耆那教);じなきょう(耆那教), jaina kyou ( jaina kyou ); jainakyou ( ki na kyou ); jinakyou ( ki na kyou )] (n) Jainism [Add to Longdo]
帝釈[たいしゃく, taishaku] (n) (abbr) (See 帝釈天) Sakra devanam Indra (deity of Hinduism, Jainism, and Buddhism) [Add to Longdo]
帝釈天[たいしゃくてん, taishakuten] (n) Sakra devanam Indra (deity of Hinduism, Jainism, and Buddhism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jainism
   n 1: sect founded in the 6th century BC as a revolt against
      Hinduism
   2: religion founded in the 6th century BC as a revolt against
     Hinduism; emphasizes asceticism and immortality and
     transmigration of the soul; denies existence of a perfect or
     supreme being

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top