ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jain

JH AY1 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jain-, *jain*
Possible hiragana form: じゃいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jainism[N] ศาสนาเชนในอินเดีย, See also: ศาสนาชิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jain(ไจน์) n. ผู้ยึดหลักการของJainism
jainism(ไจ'นิสซึม) n. ศาสนาเซนหรือซิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jaina pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญของชาวเชน [TU Subject Heading]
Jainismศาสนาเชน [TU Subject Heading]
Jainsผู้นับถือศาสนาเชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know nothing about them. They know nothing about Jain peoples.ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลย และเขาก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเราชาวจาอิน New York, I Love You (2008)
No, we are not Hindus. [Clicking tongue] We are Jains.ไม่ เราไม่ใช่ฮินดู เราเป็น จาอิน New York, I Love You (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชน[N] Jainism, See also: religion of India, Syn. ศาสนาเชน, ชิน, ไชนะ, Example: ศาสนาที่เกิดในเอเซียใต้คือ ชมพูทวีป ได้แก่ พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาซิกข์, Thai definition: ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย มีศาสดาชื่อ มหาวีระ

CMU English Pronouncing Dictionary
JAIN    JH AY1 N
JAIN    JH EY1 N
JAINISM    JH EY1 N IH2 Z AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
アヒンサー[, ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
ジャイナ教;耆那教[ジャイナきょう(ジャイナ教);じゃいなきょう(耆那教);じなきょう(耆那教), jaina kyou ( jaina kyou ); jainakyou ( ki na kyou ); jinakyou ( ki na kyou )] (n) Jainism [Add to Longdo]
邪淫[じゃいん, jain] (n) lewdness [Add to Longdo]
帝釈[たいしゃく, taishaku] (n) (abbr) (See 帝釈天) Sakra devanam Indra (deity of Hinduism, Jainism, and Buddhism) [Add to Longdo]
帝釈天[たいしゃくてん, taishakuten] (n) Sakra devanam Indra (deity of Hinduism, Jainism, and Buddhism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jain
      adj 1: relating to or characteristic of Jainism; "Jain gods"
             [syn: {Jain}, {Jainist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top