ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jailbreak

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jailbreak-, *jailbreak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jailbreak[N] การแหกคุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jailbreakn. การแหกคุก

English-Thai: Nontri Dictionary
jailbreak(n) การแหกคุก,การหนีคุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all, you are the authority on jailbreak around here.ยังไงนายก็รู้เรื่อง แหกคุกมากที่สุดในหมู่พวกเรา Seven Years in Tibet (1997)
Okay, baby. Jailbreak Blitz. Ready?โอเค เจลเบรกบลิทซ์ พร้อมนะ The Longest Yard (2005)
War, jailbreak.เรื่องสงคราม กับแหกคุก Watchmen (2009)
Did you stage a jailbreak?นี่คุณเข้าข่าย บุกรุกรึเปล่าเนี้ย? Fool Me Once (2010)
I figure you're one of the few people that can actually jailbreak it.ผมคิดว่าคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คน ที่สามารถแหกกรงนั่นได้ Appointment in Samarra (2010)
Jailbreak, explosion, impersonating royal emissary...ข้อหาแหกคุก ระเบิด ปลอมตัวเป็นผู้แทนส่วนพระองค์ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
What's the point of the jailbreak?จุดประสงค์ของการแหกคุกครั้งนี้คืออะไร Ordinary People (2011)
Any jailbreak's a risky proposition.Οh, Ι dо hаvе my fіngеrѕ сrоѕѕеd fоr а ѕсеnаrіо іnvоlvіng yоu, Cloud Atlas (2012)
Okay, so figure out the different and just do it. Jailbreak the fucking thing!ก็ไปหาส่วนต่างมาแล้วก็แก้ตรงนั้นไง Riddick (2013)
Jailbreak's one thing, Charlie, but bank job?แต่ ที่ธนาคารนั่น Dead Man Walking (2013)
Oh, you know, tip them off to a jailbreak?โอ้ว คุณรู้อยู่ว่าทำอะไร บอกพวกมันเรื่องที่จะมีการแหกคุกนะเหรอ Dead Man Walking (2013)
It's time to plan a jailbreak.ได้เวลาวางแผนแหกคุกแล้ว The Greybar Hotel (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱獄[だつごく, datsugoku] (n,vs) prison breaking; jailbreak; gaolbreak [Add to Longdo]
破牢[はろう, harou] (n,vs) prison breaking; jailbreak; gaolbreak [Add to Longdo]
牢破り[ろうやぶり, rouyaburi] (n,vs) jailbreak; gaolbreak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jailbreak
   n 1: an escape from jail; "the breakout was carefully planned"
      [syn: {break}, {breakout}, {jailbreak}, {gaolbreak},
      {prisonbreak}, {prison-breaking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top