ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jailbird

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jailbird-, *jailbird*, jailbir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jailbird[N] คนขี้คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ติดคุก, Syn. convict, con

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jailbirdn. คนที่ติดคุก,คนขี้คุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, jailbird!เฮ้.. ไอ้นกในกรง Crows Zero (2007)
I would've said, "Dream, jailbird's daughter, dream. "ฉันคงจะบอกว่า "เป็นความฝันของลูกคนขี้คุก ความฝัน" Chuck Versus the Cougars (2008)
So this jailbird thing...งั้นกับคนขี้คุกคนนี้... Slight of Hand (2010)
Rise and shine, jailbird.ตื่น สว่างแล้ว นกน้อย Father and the Bride (2012)
Not even one random hook-up between the jailbird and me?ไม่แม้แต่คนเดียวระหว่างที่ติดคุกและฉัน Portrait of a Lady Alexander (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knastbruder {m} | Knastbrüder {pl}jailbird | jailbirds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jailbird
      n 1: a criminal who has been jailed repeatedly [syn: {jail
           bird}, {jailbird}, {gaolbird}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top