ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaguarundi

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaguarundi-, *jaguarundi*
Possible hiragana form: じゃぐあるんぢ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jaguarundi มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jaguarundi*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaguarundin. แมวอเมริการ่างยาวขาสั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that's Sophie. She 's a jaguarundi.Und das ist Sophie, ein JaguarundiMarnie (1964)
That's a great deal... for a jaguarundi.Das ist viel für JaguarundiMarnie (1964)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaguarundi
   n 1: long-bodied long-tailed tropical American wildcat [syn:
      {jaguarundi}, {jaguarundi cat}, {jaguarondi}, {eyra},
      {Felis yagouaroundi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top