ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaguar

JH AE1 G W AA2 R   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaguar-, *jaguar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaguar[N] เสือจากัวร์, See also: สัตว์ตระกูลเสืออยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา, Syn. Panthera onca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaguar(แจก'วาร์) n. เสือจากัว
jaguarundin. แมวอเมริการ่างยาวขาสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
jaguar(n) เสือแผ้ว,เสือจากัวร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you call getting a hand job from Mrs. Calloway in the back of her Jaguar?แล้วเรียกการให้ คุณนายคัลโลเวย์ลูบหลังรถว่าอะไร Rushmore (1998)
He says she gave him a hand job in the backseat of her bloody Jaguar.เขาว่าเขาให้แม่นาย ลูบนกเขาหลังรถจากัวร์ Rushmore (1998)
And the slightly disproportionate size of Jaguaro's head to his body.และขนาดหัวที่เล็กเกินตัวของจากัวโร่ Unbreakable (2000)
Looked just like a Jaguar, only she was a truck!มองเช่นเดียวกับจากัวร์, เพียงเธอเป็นรถ! Cars (2006)
Jaguar Paw, my son.พยัคฆบาท ลูกข้า Apocalypto (2006)
The jaguar said:เสือจากัวร์พูดว่า: Apocalypto (2006)
Beware the man who brings the jaguar.ระวังบุรุษผู้นำเสือจากัวร์มา Apocalypto (2006)
And the man jaguar will lead you to your end.และบุรุษแห่งจากัวร์จะนำพวกเจ้าไปสู่จุดจบ Apocalypto (2006)
I am Jaguar Paw...ข้าคือพยัคฆบาท Apocalypto (2006)
Forgive us for this trespass against your son, the jaguar.Forgive us for this trespass against your son, the jaguarApocalypto (2006)
I saw a man run with the jaguar we must not let this man make feet from us.I saw a man run with the jaguar... ...we must not let this man make feet from us. Apocalypto (2006)
My name is Jaguar Paw!ชื่อข้าพยัคฆบาท! Apocalypto (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jaguarMs Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสือจากัว[n.] (seūa jākūa) EN: jaguar   FR: jaguar [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAGUAR    JH AE1 G W AA2 R
JAGUARS    JH AE1 G W AA2 R Z
JAGUAR'S    JH AE1 G W AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaguar    (n) ʤˈægjuəʴr (jh a1 g y u@ r)
jaguars    (n) ʤˈægjuəʴz (jh a1 g y u@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美洲虎[Měi zhōu hǔ, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄏㄨˇ, ] jaguar, #68,533 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jaguar {m}jaguar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ豹[アメリカひょう, amerika hyou] (n) jaguar [Add to Longdo]
ジャガー[, jaga-] (n) jaguar; (P) [Add to Longdo]
ジャガーシーティーエス[, jaga-shi-tei-esu] (n) {comp} JaguarCTS [Add to Longdo]
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャガーシーティーエス[じゃがーしーていーえす, jaga-shi-tei-esu] JaguarCTS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaguar
   n 1: a large spotted feline of tropical America similar to the
      leopard; in some classifications considered a member of the
      genus Felis [syn: {jaguar}, {panther}, {Panthera onca},
      {Felis onca}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top