ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jag

   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jag-, *jag*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
jagger (n ) English rock star (born in 1943)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jag[VT] ตัดในลักษณะที่ไม่เรียบ
jag[N] รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว, Syn. sharp projection
jag[N] ช่วงเวลาที่กำลังมึนเมา, Syn. sharp projection
jagged[ADJ] เป็นหยัก, See also: เป็นฟันปลา, ขรุขระ, Syn. ragged, uneven, craggy, Ant. even
jaguar[N] เสือจากัวร์, See also: สัตว์ตระกูลเสืออยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา, Syn. Panthera onca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jag(แจก) {jagged,jagging,jags} n. ปุ่ม. vt. ทำให้มีปุ่ม., See also: jagged adj. เป็นปุ่ม jaggy adj. เป็นปุ่ม, Syn. point,notch
jager(เจ'เกอะ) n. นายพราน
jagged(แจก'กิด) adj. เป็นเหลี่ยมแหลม,เป็นซี่ฟัน,ขรุขระ., See also: jaggedness n. ดูjagged, Syn. sawlooth
jagging wheeln. ที่ครูดให้เป็นรอย
jaguar(แจก'วาร์) n. เสือจากัว
jaguarundin. แมวอเมริการ่างยาวขาสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
jag(n) ปุ่ม,รอยขรุขระ
jag(vt) ทำให้เป็นปุ่ม,เฉือน,ตัด
jaguar(n) เสือแผ้ว,เสือจากัวร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight I dreamt of Andja Jagosheva.คืนนี้ฉันฝันถึง Andja Jagosheva Idemo dalje (1982)
Oh, dear Andja Jagosheva, how are you?โอ้คุณ Andja Jagosheva, เป็นอย่างไรบ้าง? Idemo dalje (1982)
Well, you dodged my Jagar boy, and you still have an arm.ได้เจอกับสัตว์เลี้ยง ของข้าแล้วยัง เหลือแขนอยู่ นับถือจริงๆ Vampire Hunter D (1985)
His Jag's in the shop. Hi.รถจากัวร์เค้าอยู่ที่ร้านน่ะ, ไฮ! Mannequin (1987)
What do you call getting a hand job from Mrs. Calloway in the back of her Jaguar?แล้วเรียกการให้ คุณนายคัลโลเวย์ลูบหลังรถว่าอะไร Rushmore (1998)
He says she gave him a hand job in the backseat of her bloody Jaguar.เขาว่าเขาให้แม่นาย ลูบนกเขาหลังรถจากัวร์ Rushmore (1998)
I'm Chief Detective Jagkrit.ผมหัวหน้าสารวัตร จักกริต Brokedown Palace (1999)
This is Jagkrit's trophy photo.นี่คือรูปที่ระลึกของจักกริต Brokedown Palace (1999)
You can get jagged brutal cuts, slow fades shimmering little morphs.คุณสามารถจัดจากสัตว์ยะแหยงนั้น หิ่งห้อยที่ชะลอแสงช้าๆ eXistenZ (1999)
And the slightly disproportionate size of Jaguaro's head to his body.และขนาดหัวที่เล็กเกินตัวของจากัวโร่ Unbreakable (2000)
And wash the Jag.และล้างเหยือก A Cinderella Story (2004)
You didn't say Barbara had a Jag. I've always wanted to drive a Jag.ไม่เห็นเคยบอกว่าบาบาร่ามี แจ๊ก ด้วย ฉันหล่ะอยากได้มานานแล้ว Shaun of the Dead (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jagThe jagged edge ripped a hole in his trousers.
jagMs Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปุ่มปม[ADJ] gnarled, See also: jagged, knotted, bristly, knotty, uneven, Syn. ตะปุ่มตะป่ำ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ, Example: การสึกกร่อนทำให้ยอดเขามีลักษณะเป็นปุ่มปมตลอดแนว, Thai definition: เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
ตะปุ่มตะป่ำ[ADJ] knobby, See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy, Syn. ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เนียน, Example: มะกรูดมีผิวตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบลื่นเหมือนมะนาว, Thai definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven   FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance   FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
เสือจากัว[n.] (seūa jākūa) EN: jaguar   FR: jaguar [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAGO    Y AA1 G OW0
JAGS    JH AE1 G Z
JAGT    JH AE1 T
JAGER    JH EY1 G ER0
JAGOW    Y AA1 G OW0
JAGLOM    JH AE1 G L AH0 M
JAGODA    JH AA0 G OW1 D AH0
JAGUAR    JH AE1 G W AA2 R
JAGGER    JH AE1 G ER0
JAGGED    JH AE1 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jag    (v) ʤˈæg (jh a1 g)
jags    (v) ʤˈægz (jh a1 g z)
jaggy    (j) ʤˈægiː (jh a1 g ii)
jagged    (j) ʤˈægɪd (jh a1 g i d)
jagged    (v) ʤˈægd (jh a1 g d)
jaguar    (n) ʤˈægjuəʴr (jh a1 g y u@ r)
jaggier    (j) ʤˈægɪəʴr (jh a1 g i@ r)
jagging    (v) ʤˈægɪŋ (jh a1 g i ng)
jaguars    (n) ʤˈægjuəʴz (jh a1 g y u@ z)
jaggiest    (j) ʤˈægɪɪst (jh a1 g i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美洲虎[Měi zhōu hǔ, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄏㄨˇ, ] jaguar, #68,533 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ジャガ芋[じゃがいも, jagaimo] (n) มันฝรั่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jagd {f} | Jagden {pl}hunt; shoot; shooting | hunts [Add to Longdo]
Jagd {f}; Jagen {n}; Jagd... | auf die Jagd gehenhunting | to go hunting; to go shooting [Add to Longdo]
Jagd {f} (nach)chase (after); pursuit (of) [Add to Longdo]
Jagd {f}; Hetze {f}dash [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m} | Jagdaufseher {pl}gamekeeper | gamekeepers [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}gillie; ghillie [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}game warden [Add to Longdo]
Jagdbeute {f}bag [Add to Longdo]
Jagdbeute {f}; Wild {n}quarry [Add to Longdo]
Jagdbomber {m} [mil.]fighter bomber [Add to Longdo]
Jagdfalke {m}gyrfalcon [Add to Longdo]
Jagdflieger {m} [mil.]fighter pilot [Add to Longdo]
Jagdflugzeug {n} [mil.]fighter (plane) [Add to Longdo]
Jagdgesellschaft {f}hunting party [Add to Longdo]
Jagdgesetz {m}game law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がじゃがじゃ[, gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer) [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
アメリカ豹[アメリカひょう, amerika hyou] (n) jaguar [Add to Longdo]
ジャガー[, jaga-] (n) jaguar; (P) [Add to Longdo]
ジャガーシーティーエス[, jaga-shi-tei-esu] (n) {comp} JaguarCTS [Add to Longdo]
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
ジャガタラ芋;ジャガタラ薯[ジャガタラいも;ジャガタライモ, jagatara imo ; jagataraimo] (n) (uk) (See ジャガ芋) potato (Solanum tuberosum) (lit [Add to Longdo]
ジャギー[, jagi-] (n) (1) jazz dance; (2) jaggies [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]
ジャギー[じゃぎー, jagi-] jaggies [Add to Longdo]
ジャガーシーティーエス[じゃがーしーていーえす, jaga-shi-tei-esu] JaguarCTS [Add to Longdo]
ジャグヘッド[じゃぐへっど, jaguheddo] Jughead [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
狩り小屋[かりごや, karigoya] Jagdhuette [Add to Longdo]
狩猟期[しゅりょうき, shuryouki] Jagdzeit [Add to Longdo]
[りょう, ryou] JAGEN, JAGD [Add to Longdo]
猟犬[りょうけん, ryouken] Jagdhund [Add to Longdo]
猟銃[りょうじゅう, ryoujuu] Jagdgewehr [Add to Longdo]
獲物[えもの, emono] Jagdbeute, Kriegsbeute, -Beute, -Fang [Add to Longdo]
禁猟[きんりょう, kinryou] Jagdverbot [Add to Longdo]
蛍狩り[ほたるがり, hotarugari] Jagd_auf_Gluehwuermchen [Add to Longdo]
[たい, tai] JAGEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jag
   n 1: a sharp projection on an edge or surface; "he clutched a
      jag of the rock"
   2: a slit in a garment that exposes material of a different
     color underneath; used in Renaissance clothing
   3: a flap along the edge of a garment; used in medieval clothing
     [syn: {jag}, {dag}]
   4: a bout of drinking or drug taking
   v 1: cut teeth into; make a jagged cutting edge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top