ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaffa

JH AE1 F AH0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaffa-, *jaffa*
Possible hiragana form: じゃっふぁ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaffa[SL] ชายที่ไม่สามารถมีลูกได้

CMU English Pronouncing Dictionary
JAFFA    JH AE1 F AH0
JAFFAR    JH AH0 F AA1 R

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅法[yǎ fǎ, ㄧㄚˇ ㄈㄚˇ, ] Jaffa (Israeli port), #245,561 [Add to Longdo]
雅法港[Yǎ fǎ gǎng, ㄧㄚˇ ㄈㄚˇ ㄍㄤˇ, ] Jaffa (Israel), #925,255 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jaffa
      n 1: a port in western Israel on the Mediterranean; incorporated
           into Tel Aviv in 1950 [syn: {Jaffa}, {Joppa}, {Yafo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top