ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jadeite

JH EY1 D AY2 T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jadeite-, *jadeite*
Possible hiragana form: じゃでいて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jadeite(เจ'ไดท) n. แร่หยกชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jadeite เจไดต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่เรียกว่า หยก มีราคาค่อนข้างแพง สมัยโบราณใช้ทำอาวุธและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องประดับและแกะสลัก [สิ่งแวดล้อม]

CMU English Pronouncing Dictionary
JADEITE    JH EY1 D AY2 T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翡翠[fěi cuì, ㄈㄟˇ ㄘㄨㄟˋ, ] jadeite; halcyon, #12,257 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硬玉[こうぎょく, kougyoku] (n) jadeite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jadeite
   n 1: a hard green mineral consisting of sodium aluminum silicate
      in monoclinic crystalline form; a source of jade; found
      principally in Burma

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top