ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaded

JH EY1 D AH0 D   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaded-, *jaded*, jad, jade
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaded[ADJ] เหนื่อย, See also: อ่อนเพลีย, เบื่อ, Syn. tired, exhausted, bored, Ant. fresh, strong, refreshed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaded(เจด'ดิด) adj. อ่อนเพลีย,น่าเบื่อ,เลื่อน,หมดเปลือง,เสเพล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's jaded and disgusted by the emptiness of existence.เค้าเป็นคนที่น่าเบื่อและน่าขยะแหยงของการดำรงชีวิตอันไร้ค่า Funny Games (2007)
How could you let yourself get jaded to this stuff so fast?ถึงอย่างไรคุณก็สามารถช่วยให้ตัวเอง ได้รับความเหนื่อยขนาดนี้อย่างรวดเร็ว Darkness (2009)
I'm not jaded.ฉันไม่ได้เหนื่อย Darkness (2009)
You think you're helping these kids... when all you're doing is setting them up to be jaded and bitter.แต่ที่จริง คุณจะทำให้พวกเขาขมขื่น Dream On (2010)
You think you're helping these kids... when all you're doing is setting them up to be jaded and bitter.- คุณคิดว่าช่วยเด็กพวกนี้ แต่ที่จริง คุณจะทำให้พวกเขาขมขื่น Theatricality (2010)
Makes you people so jaded?ที่ทำให้คนอย่างพวกเธอน่าเบื่อได้ขนาดนี้? Interpretive Dance (2010)
And being jaded?กับด้านชา Exit Wounds (2010)
She's jaded and burned out.เธอล้า หมดไฟ The Math Class (2011)
Maybe we all need some space to pull the knife out of the back of the most celebrated Canadian alt rock band of the mid-nineties, you selfish, jaded ass!บางทีพวกเราทุกคนอาจต้องการพื้นที่ ที่จะดึงมีดออกจากหลัง ของวงดนตรีร็อคทางเลือกแคนาดา ที่เลื่องลือที่สุด Early 21st Century Romanticism (2011)
I am a gross, jaded adult with control issues that couldn't let a young, bright, idealistic kid run for president.ฉันสมควรโดนแล้ว ฉันมันผู้ใหญ่นิสัยไม่ดี ที่มีปัญหาไม่ยอมให้คนที่เด็กกว่า Intro to Political Science (2011)
We've become so jaded.เราได้กลายเป็นพวกปวกเปียก Whatever I Am, You Made Me (2012)
Don't be jaded. He's saying "peace."อย่าทำเป็นไม่ชอบสิ เขาบอกว่า "สันติ" Digital Estate Planning (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded   
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded   

CMU English Pronouncing Dictionary
JADED    JH EY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaded    (j) ʤˈɛɪdɪd (jh ei1 d i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaded
   adj 1: exhausted; "my father's words had left me jaded and
       depressed"- William Styron [syn: {jaded}, {wearied}]
   2: dulled by surfeit; "the amoral, jaded, bored upper classes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top