ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jade

JH EY1 D   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jade-, *jade*
Possible hiragana form: じゃで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jade[N] สีเขียวสว่างแบบหยก, Syn. jade green
jade[N] หยก
jaded[ADJ] เหนื่อย, See also: อ่อนเพลีย, เบื่อ, Syn. tired, exhausted, bored, Ant. fresh, strong, refreshed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jade(เจด) {jaded,jading,jades} n. หยก,แร่หยก,ม้าร้าย,หญิงร้าย.vt.,vi. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้น่าเบื่อ, See also: jadish adj.
jaded(เจด'ดิด) adj. อ่อนเพลีย,น่าเบื่อ,เลื่อน,หมดเปลือง,เสเพล
jadeite(เจ'ไดท) n. แร่หยกชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
jade(n) หยก,ม้าเลว,ม้าแก่,หญิงเจ้าชู้,หญิงร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jadeหยก, เจด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
jadestoneหยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jadeหยก [TU Subject Heading]
Jadeite เจไดต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่เรียกว่า หยก มีราคาค่อนข้างแพง สมัยโบราณใช้ทำอาวุธและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องประดับและแกะสลัก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
Master, why don't you snatch The Art of Jade Maiden back?อาจารย์, ทำไมท่านไม่ไปทวงคัมภีร์สาวหยกคืนมา? Return of the Condor Heroes (1983)
Jade Fox murdered him.เจด ฟ๊อก ฆ่าท่านตาย Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It's Jade Fox!มันคือเจด ฟ๊อก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Someone is after a Jade Fox.มีคนต้องการตัว เจดฟ๊อก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I'm looking for someone. jade Fox.ฉันกำลังตามหาใครคนหนึ่ง เจดฟ๊อก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Jade Fox is a master criminal. I hear she infiltrated the Yus.เจดฟ๊อกเป็นหัวหน้าโจร ฉันได้ยินมาว่า หล่อนมีสายอยู่ในบ้านยูส Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
- This Jade Fox is a woman?-เจดฟ๊อกเป็นผู้หญิงใช่ไหม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Jade Fox killed her.เจดฟ๊อกฆ่าหล่อน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Jade Fox? Impossible!เจดฟ๊อกหรือ เป็นไปไม่ได้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It's been a long time, Jade Fox!ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เจดฟ๊อก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Jade Fox can't be your master.เจดฟ๊อกคงไม่ใช่นายคุณแน่ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหยก [n. exp.] (bai yok) EN: blade of jade   
หินหยก [n.] (hin yok) EN: jade   FR: jade [m]
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded   
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded   
หยก [n.] (yok) EN: jade   FR: jade [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JADE    JH EY1 D
JADED    JH EY1 D AH0 D
JADES    JH EY1 D Z
JADEITE    JH EY1 D AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jade    (n) ʤˈɛɪd (jh ei1 d)
jaded    (j) ʤˈɛɪdɪd (jh ei1 d i d)
jades    (n) ʤˈɛɪdz (jh ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] jade, #1,996 [Add to Longdo]
翡翠[fěi cuì, ㄈㄟˇ ㄘㄨㄟˋ, ] jadeite; halcyon, #12,257 [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, ] jade tablet, #14,822 [Add to Longdo]
玉器[yù qì, ㄩˋ ㄑㄧˋ, ] jade artifact, #22,727 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] jade annulus, #23,299 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] jade-like stone, #30,020 [Add to Longdo]
玉皇[Yù huáng, ㄩˋ ㄏㄨㄤˊ, ] Jade Emperor (in Taoism), #43,225 [Add to Longdo]
玉皇大帝[Yù huáng Dà dì, ㄩˋ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, ] Jade Emperor, #47,256 [Add to Longdo]
[mín, ㄇㄧㄣˊ, ] jade-like stone, #57,433 [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, ] jade tablet; silicon, #89,478 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jade {m,f} [min.]jade [Add to Longdo]
jadegrün {adj}jade-green [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェイド;ジェード[, jieido ; jie-do] (n) (See 翡翠・2) jade [Add to Longdo]
燕子掌[えんししょう, enshishou] (n) (See 金のなる木) jade plant (Crassula argentea, Crassula ovata) [Add to Longdo]
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) [Add to Longdo]
玉杯[ぎょくはい, gyokuhai] (n) jade cup [Add to Longdo]
金のなる木[かねのなるき, kanenonaruki] (n) (See 燕子掌) jade plant (Crassula argentea, Crassula ovata) [Add to Longdo]
圭璧[けいへき, keiheki] (n) (arch) ritual jades worn by feudal lords in ancient China [Add to Longdo]
硬玉[こうぎょく, kougyoku] (n) jadeite [Add to Longdo]
翠玉[すいぎょく, suigyoku] (n) emerald; jade [Add to Longdo]
川蝉;翡翠;魚狗[かわせみ;ひすい(翡翠);しょうびん(翡翠);カワセミ, kawasemi ; hisui ( hisui ); shoubin ( hisui ); kawasemi] (n) (1) kingfisher (esp. the common kingfisher, Alcedo atthis); (2) (ひすい only) (See 硬玉,軟玉,ジェイド,翡翠色) jade (gem); (3) (ひすい only) beautiful lustrous colour similar to that of the kingfisher's feathers [Add to Longdo]
玲玲[れいれい, reirei] (n) (arch) tinkling of jades [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jade
   adj 1: of something having the color of jade; especially varying
       from bluish green to yellowish green [syn: {jade}, {jade-
       green}]
   n 1: a semiprecious gemstone that takes a high polish; is
      usually green but sometimes whitish; consists of jadeite or
      nephrite [syn: {jade}, {jadestone}]
   2: a woman adulterer [syn: {adulteress}, {fornicatress},
     {hussy}, {jade}, {loose woman}, {slut}, {strumpet},
     {trollop}]
   3: a light green color varying from bluish green to yellowish
     green [syn: {jade green}, {jade}]
   4: an old or over-worked horse [syn: {hack}, {jade}, {nag},
     {plug}]
   v 1: lose interest or become bored with something or somebody;
      "I'm so tired of your mother and her complaints about my
      food" [syn: {tire}, {pall}, {weary}, {fatigue}, {jade}]
   2: exhaust or get tired through overuse or great strain or
     stress; "We wore ourselves out on this hike" [syn: {tire},
     {wear upon}, {tire out}, {wear}, {weary}, {jade}, {wear out},
     {outwear}, {wear down}, {fag out}, {fag}, {fatigue}] [ant:
     {freshen}, {refresh}, {refreshen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top