ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackhammer

JH AE1 K HH AE2 M ER0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackhammer-, *jackhammer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackhammern. เครื่องเจาะหินด้วยแรงอัดของอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can play the piano without being popular. I once dreamt I was dancing with a jackhammer up my ass.เล่นเปียโนก็เป็น เคยฝันว่ามีค้อนอยู่ในก้น Punchline (1988)
He's behind the bricks! Jackhammer!เขาอยู่หลังกำแพงอิฐ เจาะให้พรุนเลย Four Brothers (2005)
The man is a jackhammer.พ่อคนนี้คึกอย่างกัีบอะไรดี It Takes Two (2006)
I want a sledgehammer, I want a crowbar, I want a jackhammer, now!ผมต้องการแม่แรง-ชะแลง-ค้อน อะไรก็ได้ เร็ว ! National Treasure: Book of Secrets (2007)
Momma, this ain't gonna budge without a jackhammer or a blowtorch.แต่นี่มีเด็กๆมาด้วย ท่านผู้ว่าฯคะ ไม่มีอะไรต้องกลัวเลย Sparks Fly Out (2008)
We're going to need a thermic lance, a jackhammer, a generator, lights, ropes, cables, the works.เราต้องมีเครื่องตัดโลหะ เครื่องเจาะหิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟ เชือก สายเคเบิ้ล ในการทำงาน The Bank Job (2008)
You use a jackhammer down there?คุณใช้เครื่องเจาะหินข้างล่างนั้นใช่มั้ย The Bank Job (2008)
We couldn't get through it with a jackhammer.แค่ค้อนปอนด์ ไม่ไหวแน่ Greatness Achieved (2008)
Like a jackhammer's working overtime in my head.เหมือนมีค้อนทุบ ในหัวอยู่ตลอดเวลา Static (2010)
You gonna work the jackhammer?คุณไปทำงานด้วยเครื่องเจาะหินหรอ On Guard (2011)
And when I shook your hand, your pulse was thumping like a jackhammer, my friend.และตอนที่ผมจับมือคุณ ชีพจรคุณเต้นแรงมากเลย เพื่อนเอ้ย Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
No. My tooth is throbbing like a jackhammer.ไม่ ฟันผมปวดตุ๊บ ๆอย่างกะจะทะลุออกมา Take Her Out of the Ballgame (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
JACKHAMMER    JH AE1 K HH AE2 M ER0
JACKHAMMERS    JH AE1 K HH AE2 M ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑿岩機;削岩機[さくがんき, sakuganki] (n) rock drill; pneumatic drill; jackhammer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jackhammer
      n 1: a hammer driven by compressed air [syn: {air hammer},
           {jackhammer}, {pneumatic hammer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top