ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackfruit

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackfruit-, *jackfruit*
English-Thai: Longdo Dictionary
jackfruit(n) ขนุน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jackfruit[N] ต้นขนุน, Syn. jackfruit tree, Artocarpus heterophyllus
jackfruit[N] ลูกขนุน, Syn. jak, jack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackfruitn. ต้นทุเรียน,ทุเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jackfruitขนุน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่นขนุน[n. exp.] (kaen khanun) EN: core of jackfruit tree ; heartwood of jackfruit tree   FR: coeur de jaquier [m] = coeur de jacquier [m]
ขนุน[n.] (khanun) EN: jackfruit   FR: jaque [m]
ต้นขนุน[n.] (ton khanun) EN: jackfruit tree   FR: jaquier [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
波羅蜜[はらみつ;ぱらみつ;パラミツ, haramitsu ; paramitsu ; paramitsu] (n) (1) paaramitaa; entrance into Nirvana; (2) (often パラミツ) jackfruit (Artocarpus heterophyllus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jackfruit
   n 1: East Indian tree cultivated for its immense edible fruit
      and seeds [syn: {jackfruit}, {jackfruit tree}, {Artocarpus
      heterophyllus}]
   2: immense East Indian fruit resembling breadfruit; it contains
     an edible pulp and nutritious seeds that are commonly roasted
     [syn: {jackfruit}, {jak}, {jack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top