ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackdaw

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackdaw-, *jackdaw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jackdaw[N] นกตระกูลอีกา (มีสีดำหรือสีเทา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackdawn. นกกาจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
jackdaw(n) นกจำพวกกา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jackdaw    (n) ʤˈækdɔː (jh a1 k d oo)
jackdaws    (n) ʤˈækdɔːz (jh a1 k d oo z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒丸烏[こくまるがらす;コクマルガラス, kokumarugarasu ; kokumarugarasu] (n) (uk) Daurian jackdaw (Corvus dauuricus) [Add to Longdo]
西黒丸烏[にしこくまるがらす;ニシコクマルガラス, nishikokumarugarasu ; nishikokumarugarasu] (n) (uk) Eurasian jackdaw (Corvus monedula) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jackdaw
      n 1: common black-and-grey Eurasian bird noted for thievery
           [syn: {jackdaw}, {daw}, {Corvus monedula}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top