หรือคุณหมายถึง jackaß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackass

JH AE1 K AE2 S   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackass-, *jackass*, jackas
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackassn. ลาตัวผู้,คนโง่,คนทึ่ม. ลา

English-Thai: Nontri Dictionary
jackass(n) ลาตัวผู้,คนโง่,คนบัดซบ,คนทึ่ม,คนเซ่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง Pinocchio (1940)
Make a jackass out of yourself.ทำให้คนโง่ของตัวเองออก ฉันผ่าน! Pinocchio (1940)
What's he think I look like, a jackass?สิ่งที่เขาคิดว่าฉันมีลักษณะ เหมือนคนโง่หรือไม่? Pinocchio (1940)
What a jackass to buy that boat.โง่สุดๆ ที่ดันไปซื้อเรือนั่นเข้า. Cinema Paradiso (1988)
Where is that son of a jackass?ไอ้งี่เง่านั่นอยู่ที่ไหนนะ ? Cinema Paradiso (1988)
After dinner I can go to that hole and watch my wife make a jackass of herself.แล้วจะได้ไปดูเมียเล่นตลกฝืดๆ Punchline (1988)
Watch out, jackass!(เสียงปิดประตู) Fight Club (1999)
- You're Dr Jekyll and Mr Jackass.ไปตั้งแคมป์ก็ได้ Fight Club (1999)
But you're gonna make a jackass of yourself in front of everyone.แต่เธอกำลังจะเป็นลาโง่ๆอยู่หน้าทุกคน A Walk to Remember (2002)
- Go away, you jackass!- ไปให้พ้น Raise Your Voice (2004)
You stupid jackass!คุณโง่โง่! Cubeº: Cube Zero (2004)
Chain-smoking jackass.ไอ้สิงห์อมควันงี่เง่าเอ๊ย Pilot: Part 2 (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
JACKASS    JH AE1 K AE2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jackass    (n) ʤˈækæs (jh a1 k a s)
jackasses    (n) ʤˈækæsɪz (jh a1 k a s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esel {m} | Esel {pl}jackass | jackasses [Add to Longdo]
Brillenpinguin {m} [ornith.]Jackass Penguin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケープペンギン[, ke-pupengin] (n) Cape penguin; African penguin; blackfooted penguin; jackass penguin (Spheniscus demersus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jackass
   n 1: a man who is a stupid incompetent fool [syn: {fathead},
      {goof}, {goofball}, {bozo}, {jackass}, {goose}, {cuckoo},
      {twat}, {zany}]
   2: male donkey [syn: {jack}, {jackass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top