ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackal

JH AE1 K AH0 L   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackal-, *jackal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jackal[N] คนที่ไม่ซื่อตรง, See also: คนทุจริต
jackal[N] ลูกสมุน, See also: สมุนรับใช้, ลิ่วล้อ, Syn. underling, minion, lackey, subordinate
jackal[N] หมาใน (พบในแอฟริกาและเอเชีย), Syn. Canis aureus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackaln. หมาใน

English-Thai: Nontri Dictionary
jackal(n) หมาไน,สุนัขจิ้งจอก,ลิ่วล้อ,ลูกน้อง,สมุนรับใช้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Jackalope (n name ) ชื่อสัตว์ในเทพนิยาย รูปร่างเหมือนกระต่ายแต่มีเขา มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของ กระต่าย, ละมั่ง, กวาง, แพะ ในตำนานบอกว่า มีความสามารถทำเสียงเลียนแบบส่งต่างๆ ได้รวมถึงเสียงคน ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อายแต่ถ้าไปยุ่งกับมันก็อาจจะอันตรายได้ เพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Jackalope

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You fucken Jackal!"แจ็คกอลบ้าอะไร" The Jackal (1997)
Jackal? What Jackal ?"แจ็คกอล แจ็คกอลอะไร" The Jackal (1997)
He said... Jackal?เขาว่า "แจ็คกอล" ยังงั้นเหรอ The Jackal (1997)
The Jackal was the operative used.โดยให้แจ็คกอลเป็นคนทำ The Jackal (1997)
A pro. Calls himself "The Jackal".นักฆ่ามืออาชีพ ที่เรียกตัวเองว่าแจ็คกอล The Jackal (1997)
So the Jackal is after your Director, is he?งั้นให้แจ็คกอลตามล่าหัวหน้าคุณนะ The Jackal (1997)
Until this Jackal is captured or killed,จนกว่าเจ้าแจ็คกอลจะถูกจับหรือถูกฆ่าตาย The Jackal (1997)
That's all you're to him. So the Jackal has got a target.แจ็คกอลมีเป้าหมายคือคุณ The Jackal (1997)
Hayslip's dissapeared, but that doesn't mean the Jackal did.- เฮย์สลิปหายตัวไป แต่แจ็คกอลไม่ได้หายตัวไป The Jackal (1997)
- Jackal.- แจ็คกอล พูด The Jackal (1997)
I'll tell you, what I know. I know the Jackal set you up in an arms deal in Lybia.ฉันรู้ว่าเขาหักหลังนาย เรื่องการซื้ออาวุธให้กับลิเบีย The Jackal (1997)
Jackal.นี่แจ็คกอล The Jackal (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมาจิ้งจอก[n. exp.] (mājingjøk) EN: Golden Jackal   FR: chacal [m]
สุนัขจิ้งจอก[n.] (sunak jingjøk) EN: jackal   FR: chacal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JACKAL    JH AE1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jackal    (n) ʤˈækɔːl (jh a1 k oo l)
jackals    (n) ʤˈækɔːlz (jh a1 k oo l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, ] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other., #75,332 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jackalberry-Baum {m} [bot.]jackal-berry tree [Add to Longdo]
Felsenbussard {m} [ornith.]Jackal Buzzard [Add to Longdo]
Schakal {m} [zool.] | Schakale {pl}jackal | jackals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
ジャッカル[, jakkaru] (n) jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas) [Add to Longdo]
横筋ジャッカル[よこすじジャッカル, yokosuji jakkaru] (n) side-striped jackal (carnivore, Canis adustus) [Add to Longdo]
金色ジャッカル[きんいろジャッカル, kin'iro jakkaru] (n) golden jackal (carnivore, Canis aureus ssp.); Asiatic jackal [Add to Longdo]
背黒ジャッカル[せぐろジャッカル, seguro jakkaru] (n) black-backed jackal (carnivore, Canis mesomelas) [Add to Longdo]
野生犬[やせいいぬ, yaseiinu] (n) (1) wild dog; Asiatic jackal (Canis aureus ssp.); golden jackal; (2) side-striped jackal (carnivore, Canis adustus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jackal
   n 1: Old World nocturnal canine mammal closely related to the
      dog; smaller than a wolf; sometimes hunts in a pack but
      usually singly or as a member of a pair [syn: {jackal},
      {Canis aureus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top