ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack-in-the-box

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack-in-the-box-, *jack-in-the-box*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack-in-the-box[N] กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่ขึ้นมาเมื่อเปิดกล่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jack-in-the-boxn. กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่พรวดออกมาเมื่อเปิดกล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
McDonald's, Wendy's, Jack-in-the-Box?McDonald, เวนดี้แจ็คในกล่อง? Pulp Fiction (1994)
Tell him that his dad, his jack-in-the-box- surprise, gangster daddy, paid us a visit.พ่อของเค้า คนที่วางท่าเป็นนักเลงโตของเค้า แวะมาเยี่ยมเรา RocknRolla (2008)
# A jack-in-the-box waits for children to shout #A jack - in - the A Very Glee Christmas (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jack-in-the-box    (n) ʤˈæk-ɪn-ðə-bɒks (jh a1 k - i n - dh @ - b o k s)
jack-in-the-boxe    (n) ʤˈæk-ɪn-ðə-bɒksɪz (jh a1 k - i n - dh @ - b o k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びっくり箱[びっくりばこ, bikkuribako] (n) jack-in-the-box; jack-in-a-box [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jack-in-the-box
      n 1: plaything consisting of a toy clown that jumps out of a box
           when the lid is opened

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top