ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack tar

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack tar-, *jack tar*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jack tar มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jack tar*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jack tarn. กลาสีเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Jack Tarling, security service at Global Airways.- Jack Tarling, im Sicherheitsdienst der Global Airways. The Devil's Daffodil (1961)
What Jack Tarling says.Was Jack Tarling sagt. The Devil's Daffodil (1961)
Jack Tarling wants to talk with her.Sagen Sie ihr, Jack Tarling möchte sie sprechen. The Devil's Daffodil (1961)
That's Jolly Jack Tar, the Jovial Sailor.Oh, das ist Johnny Jack Tarr, der lustige Matrose. Sleuth (1972)
In my good friend, Jolly Jack Tar the Sailor.In meinem alten Freund Johnny Jack Tarr, dem Matrosen? Sleuth (1972)
It's Jolly Jack Tar. it's on the sailor.Johnny Jack Tarr! Es muss am Matrosen sein! Sleuth (1972)
Jack Tar Hotel.Jack Tar Hotel. The Conversation (1974)
Jack Tar Hotel.Jack Tar Hotel. The Conversation (1974)
Jack Tar Hotel.Jack Tar Hotel. The Conversation (1974)
Jack Tar Hotel.Jack Tar Hotel. The Conversation (1974)
Jack Tar Hotel.Jack Tar Hotel. The Conversation (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top