ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jacinth

JH AE1 S IH0 N TH   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacinth-, *jacinth*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jacinthn. โกเมนสีส้มอมแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผักตบชวา [n.] (phak top Chawā) EN: water hyacinth   FR: jacinthe d'eau [f]
สวะ[n.] (sawa) EN: Java weed ; floating weeds   FR: jacinthe d'eau [f] ; herbe flottante [f]
ตบ [n.] (top) FR: jacinthe d'eau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JACINTH    JH AE1 S IH0 N TH
JACINTHA    JH AH0 S IH1 N TH AH0
JACINTHE    JH AE1 S IH0 N TH

Japanese-English: EDICT Dictionary
青玉[せいぎょく, seigyoku] (n) sapphire; jacinth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jacinth
      n 1: a red transparent variety of zircon used as a gemstone
           [syn: {hyacinth}, {jacinth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top